Процедури по ЗОП

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Възложител:

Община Мирково

ID:

00602-2020-0004

Описание:

„Ремонт трибуна на футболен терен, Спортен комплекс, с. Мирково”

Предмета на обществената поръчка включва строително-монтажни дейности на трибуната на футболния терен.

Краен срок:

08/07/2020        17:00 часа

Документи:

Решение  -  Решение - PDF   

Обявление 

Документация

Образци, проект на договор и технически спецификации 

Публикувано

15.06.2020

Разяснения

Разяснение №1 - публикувано на 08.07.2020 г.

Решения

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - публикувано на 08.07.2020 г.

 

Решение №16 от 23.10.2020 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител.  - публикуванo на 23.10.2020

Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 24.09.2020

Протокол №2 - публикуван на 23.10.2020

Протокол №3 - публикуван на 23.10.2020

Доклад от работата на комисия - публикуван на 23.10.2020 

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 08.10.2020

Договор

Договор №112 - публикуван на 15.12.2020

Допълнително споразумение към Договор № 112 от 02.12.2020 г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2020-0003

Описание:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“

Инвестиционният проект предвижда реконструкция на главни и второстепенни клонове с обща дължина 8 668, 89 м., направа на сградни водопроводни отклонения, както и др. съоръжения по трасето, съгласно техническата спецификация и работния проект.

Краен срок: 28/09/2020          17:00 часа
Документи:

Решение     

Обявление  

Документация и образци 

Публикувано

10.06.2020

Решения

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)  - Публикувано на 01.07.2020

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП)Публикувано на 23.07.2020

Решение за прекратяване на процедуратаПубликувано на 24.07.2020

Обявление за възложена поръчка /прекратена/ - Публикувано на 04.08.2020


 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2020-0002

Описание:

Асфалтиране на улици на територията на община Мирково по 3 (три) обособени позиции

Обособена позиция №1: „Асфалтиране на улица „Опълченска”, с. Мирково”; Обособена позиция №2: „Асфалтиране на улици в с. Бенковски”; Обособена позиция №3: „Асфалтиране на улици в с. Смолско и с. Мирково”

Краен срок: 10.06.2020 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение     

Обявление  

Документация

Образци, проект на договор и технически спецификации 

Публикувано

21.05.2020

Съобщения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - публикувано на 28.07.2020 год.

Протоколи

Протокол №1 - публикуван 17.08.2020

Протокол №2 - публикуван 17.08.2020

Протокол №3 - публикуван 17.08.2020 

Решения и доклади

Доклад - публикуван 17.08.2020

Решение №14 - публикувано 17.08.2020

Договор

Договор за обособена позиция №1
Договор за обособена позиция №2
Договор за обособена позиция №3

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2020-0001

Описание:

"РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО - ВИСОКА ЗОНА"

Настоящия проект предвижда изпълнение на водопроводни клонове от ІІI етап - висока зона. Проектът предвижда подмяната на съществуващите азбесто-циментови тръби от мрежата на селото по водопроводните клонове от висиката зона както следва: - Главен клон І с дължина 995 м., Главен клон ІІ с дължина 307 м., Клон 1 с дължина 151 м., Клон 2 с дължина 104 м., Клон 3 с дължина 52 м., Клон 4 с дължина 178 м., Клон 5 с дължина 142 м., Клон 6 с дължина 270 м., Клон 7 с дължина 214 м.,Клон 8 с дължина 56 м., Клон 9 с дължина 51 м., Клон 10 с дължина 114 м., Клон 11 с дължина 250 м., Клон 12 с дължина 102 м., Клон 13 с дължина 85 м., Клон 14 с дължина 86 м., Клон 15 с дължина 152 м., Клон 16 с дължина 60 м., Клон 17 с дължина 122 м. Всичко главни клонове ф 110 мм HDPE PN10 – 1 302 м. Всичко второстепенни клонове ф 90 мм HDPE PN10 – 2 189 м. ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА С. СМОЛСКО – ВИСОКА ЗОНА – 3 491 м.

Краен срок: 11.03.2020 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      PDF

Обявление    PDF

Документация

Образци

Работен проект

Проект на договор

Публикувано

18.02.2020

Разяснения

Разяснение №1 - публикувано на 06.03.2020

Разяснение №2 - публикувано на 09.03.2020

Съобщение

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - публикувано на 13.04.2020

Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 15.05.2020

Протокол №2 - публикуван на 15.05.2020

Протокол №3 - публикуван на 15.05.2020 

Доклад и решение

Доклад - публикуван на 15.05.2020 

Решение №6 - публикуван на 15.05.2020 

Договор

Договор № 74 от 12.06.2020г. - публикуван на 30.09.2020 г.


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0007

Описание:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

Обектът на поръчката представлява УПИ II, находящ се в кв. 50 на с. Мирково, общ. Мирково и представлява централната част пред общината. Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда: Частична промяна на алейната мрежа; Частична промяна на подпорните зидове на зелените площи; Цялостна подмяна на настилките и бордюрите; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на водна каскада ВиК мрежа, необходима за функционирането на централната; Обособяване на открита сцена за представления; Обособяване на ново място за статуя; Обособяване на детска лощадка за игра; Подмяна на осветителната инсталация; Предвижда се изграждането на зелени площи и допълване на запазената дървесна растителност с нови 31 бр. широколистни дървета и 6 бр. иглолистни дървета.

Краен срок: 20.11.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      

Обявление    

Документация - Изтегли

Приложения

Работен проект

Проект на договор

Публикувано

30.10.2019

Протоколи

Протокол №1 - публикуван 05.05.2020

Протокол №2 - публикуван 02.09.2020

Протокол №3 - публикуван 02.09.2020

Съобщения

 Съобщение за отваряне на ценови предложения - публикувано на 24.08.2020

Решение

Докладпубликуван 02.09.2020

Решениепубликувано 02.09.2020

Договор

Договор № 98 от 25.09.2020г. ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
Номер на поръчката: 00602-2019-0006
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“
Описание: Настоящата обществена поръчка предвижда изграждане на водопровод, съоръжения по водопроводната мрежа - преминавания над дерета и реки - 6 броя и преминаване под ЖП линия сондажно, вкл. Шахти за СК, монтажни работи в сухата камера на напорни резервоари, преобразуване на сграда хлораторно в ПС – ще се изпълнят част „Архитектура“, част Технология, доставки и оборудване и част Ограда и СОЗ, изграждане на временни водопроводи - 30 участъка по 150 метра.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.11.2019 17:00
Документи

Решение      

Обявление

Документация

Приложения

Проект на договор    

Публикувано 22.10.2019

Разяснения и

документи

Разяснение №1 - публикувано на 01.11.2019

Разяснение №2 - публикувано на 08.11.2019

Протоколи

Протокол № 1 - публикуван на 09.01.2020

Протокол № 2 - публикуван на 06.04.2020 г.

Протокол № 3 - публикуван на 06.04.2020 г.

Протокол по чл. 60 от ППЗОП - публикуван на 06.04.2020 г.

Покани

Покана за отваряне и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници - публикувана на 24.02.2020 година

Решения

Решение за класиране на участници - публикувано на 06.04.2020 г.

Договор

Договор № 64 от 21.05.2020 г.


 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0005

Описание:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

Обектът на поръчката представлява УПИ II, находящ се в кв. 50 на с. Мирково, общ. Мирково и представлява централната част пред общината. Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда: Частична промяна на алейната мрежа; Частична промяна на подпорните зидове на зелените площи; Цялостна подмяна на настилките и бордюрите; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на водна каскада ВиК мрежа, необходима за функционирането на централната; Обособяване на открита сцена за представления; Обособяване на ново място за статуя; Обособяване на детска лощадка за игра; Подмяна на осветителната инсталация; Предвижда се изграждането на зелени площи и допълване на запазената дървесна растителност с нови 31 бр. широколистни дървета и 6 бр. иглолистни дървета.

Краен срок: 06.11.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      

Обявление    

Документация - Изтегли

Приложения

Работен проект

Проект на договор

Публикувано

15.10.2019

Решение за прекратяване на процедура

Решение № 16/17.10.2019 година - публикувано на 17.10.2019 година

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0004

Описание:

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности: А. ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ • Подготвителни работи, • Основни строителни работи:Тяло на сметището; Техническа рекултивация, която включва следните пластове отдолу нагоре:  Полагане на запечатващ пласт от глина 50см - на два пласта по 25см., до достигане на водопропускливост 10 -9 m/s.  Полагане на пръст с дебелина 70см.  Полагане на хумусен пласт с дебелина 30см. • Отводняване • Мониторинг Б. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи: •  етап - подготовка на почвата за затревяване; •  етап - затревяване; • III етап -отгледни грижи - поддържане на растителността за период от три години.

Краен срок: 04.11.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      

Обявление    

Документация - Изтегли

Образци

Работен проект

Методика

Техническа спецификация

Проект на договор

Публикувано

14.10.2019

Протоколи

Протокол №1 публикуван на 10.12.2019 година

Протокол №2 публикуван на 08.01.2020 година

Протокол №3 публикуван на 08.01.2020 година

Доклад по чл.60 публикуван на 08.01.2020 година

Покани

Покана за отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участниципубликуван на 18.12.2019 година

Решения

Решение за класиране на участници  - публикуван на 08.01.2020 година

Съобщение

Съобщение на основание чл.43, ал.4  от ЗОПпубликуван на 13.01.2020 година

Договор

Договор №47/12.02.2020 - публикуван на 20.02.2020

Допълнително споразумение №1 към договор за изпълнение на обществена поръчка №47/12.02.2020

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0003

Описание:

Обектът на поръчката представлява УПИ II, находящ се в кв. 50 на с. Мирково, общ. Мирково и представлява централната част пред общината. Предметът на настоящата обществена поръчка предвижда: Частична промяна на алейната мрежа; Частична промяна на подпорните зидове на зелените площи; Цялостна подмяна на настилките и бордюрите; Подмяна на осветителни тела; Изграждане на водна каскада ВиК мрежа, необходима за функционирането на централната; Обособяване на открита сцена за представления; Обособяване на ново място за статуя; Обособяване на детска лощадка за игра; Подмяна на осветителната инсталация; Предвижда се изграждането на зелени площи и допълване на запазената дървесна растителност с нови 31 бр. широколистни дървета и 6 бр. иглолистни дървета.

Краен срок: 02.09.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      

Обявление    

Документация - Изтегли

Приложения

Работен проект

ЕЕДОП

Проект на договор

Публикувано

09.08.2019

Решения

Решение за прекратяване - публикувано на 22.08.2019 година


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0002

Описание:

Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности: А. ТЕХНИЧЕСКАТА РЕКУЛТИВАЦИЯ • Подготвителни работи, • Основни строителни работи:Тяло на сметището; Техническа рекултивация, която включва следните пластове отдолу нагоре: ? Полагане на запечатващ пласт от глина 50см - на два пласта по 25см., до достигане на водопропускливост 10 -9 m/s. ? Полагане на пръст с дебелина 70см. ? Полагане на хумусен пласт с дебелина 30см. • Отводняване • Мониторинг Б. БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи: • ? етап - подготовка на почвата за затревяване; • ? етап - затревяване; • III етап -отгледни грижи - поддържане на растителността за период от три години.

Краен срок: 09.08.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение      images/pdf.gif

Обявление    images/pdf.gif

Документация - Изтегли

Образци

Работен проект

Методика

Техническа спецификация

Проект на договор

Публикувано

19.07.2019

 Разяснения

Разяснение №1 публикувано на 31.07.2019

Разяснение №2 публикувано на 05.08.2019

Уточнение  публикувано на 06.08.2019

Решения

Решение за прекратяване на процедурапубликувано на 23.08.2019

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2019-0001

Описание:

Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции

Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции Обособена позиция № 1: Рехабилитация път SFO 3304 (III-6006) Петрич - граница община (Златица-Мирково) – Каменица – Брестака - граница община (Мирково – Горна Малина) - (III-6004) от км.5 до км.13; Обособена позиция № 2: Ремонт на парапетите на 3бр. мостове с. Буново, община Мирково; Обособена позиция № 3: Укрепване на мост на р. Мала река в с. Каменица. Обособена позиция № 4: Асфалтиране на улици с. Смолско; Обособена позиция № 5: Ремонт на улици на територията на община Мирково.

Краен срок: 29.05.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Образци

Проект на договор

Публикувано

09.05.2019

Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 17.06.2019 година

Протокол №2 - публикуван на 23.08.2019 година

Протокол №3 - публикуван на 23.08.2019 година 

Доклад - публикуван на 23.08.2019 година 

Покани

Покана за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите кандидати - публикувано на 14.08.2019 година

Решения

Решение за класиране и избор на изпълнител - публикувано на 23.08.2019 година 

Договори

публикувани 

11.10.2019

Договор за обособена позиция №1

Договор за обособена позиция №2

Договор за обособена позиция №3

Договор за обособена позиция №4

Договор за обособена позиция №5 

 


ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2018-0003

Описание:

Доставка на газьол за промишлено-комунални цели - 90 000 литра за нуждите на Община Мирково, за срок до 31.12.2021 г. Количествата са ориентировъчни и общината си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо.

Решение за откриване

Публикувано 21.12.2018 г.  12:30 ч.
Договор Договор № 23 / 09.01.2019 г.

 


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2018-0002

Описание:

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ДГ „Дора Габе”, и Домашен социален патронаж”

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ДГ „Дора Габе”, и Домашен социален патронаж”. Асортиментът на всички хранителни продукти и хигиенни препарати и материали, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XIII от настоящата документация.

Краен срок: 14,01.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Образци

Публикувано

20.12.2018

 

Разяснения

 

Разяснение №1 публикувано на 04.01.2019

 

Протоколи

 Протокол №1 публикуван на 08.02.2019

Протокол №2 публикуван на 09.07.2019

Протокол №3 публикуван на 09.07.2019

Покана

Покана за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници - 27.02.2019 

Доклад и Решение

Доклад - дата на публикуване 09.07.2019

Решение за класиране на учасниците - дата на публикуване 09.07.2019

Договор

Договор  - дата на публикуване 02.09.2019 г.

Допълнително споразумение № 1  към Договор за доставка на хранителни продукти № 71/12.08.2019 г.

Допълнително споразумение № 2 към Договор за доставка на хранителни продукти № 71/12.08.2019 г.

 

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (869204)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 25-09-2018
Номер на поръчката: 00602-2018-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проекти за рехабилитация на пътища на територията на Община Мирково
Описание: В предмета на поръчката са включени строително-ремонтни дейности, чиято цел е подобряване на част от пътната межа на територията на община Мирково с обща дължина около 11,991 км.
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/11/2018 17:00
Документи Свали от тук
Публикувано 27.09.2018
Комисия

Протокол №1 - дата на публикуване 30.11.2018 г.

Протокол №2дата на публикуване 21.12.2018 г.

Протокол №3 - дата на публикуване 21.12.2018 г.

Доклад за работата на комисията - дата на публикуване 21.12.2018 г.

Решение за класиране на участниците - дата на публикуване 21.12.2018 г.

  

Покана

За отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници, което ще се извърши на 19.12.2018 г. /сряда/ от 10:30 часа в заседателна зала №1 в сградата на Община Мирково - дата на публикуване 13.12.2018

Договор

Договор за строителство - публикуван 12.03.2019

Допълнително споразумение към договор за строителство № 14/ 01.02.2019 г.

Допълнително споразумение към договор за строителство № 14 /01.02.2019 г.

Допълнително споразумение към договор за строителство № 14 / 01.02.2019 г.

 
 
ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0003

Описание:

Периодична доставка на газьол за промишлено-комунални цели по заявка на Община Мирково, франка складове на общината за периода 2017-2019 г. Общото прогнозно количество гориво, което може да бъде заявено е до 70 000 литра. Количествата са ориентировъчни и общината си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо.

Решение за откриване

Публикувано 11.09.2017 г.  17:00 ч.
Договор Договор № 444 / 20.09.2017 г.

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0002

Описание:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на Oбщина Мирково във връзка с изпълнението на дейностите по договор за предоставяне на БФП № BG05FMOP001-3.002-0213-C01 от 14.07.2017 г. „Осигуряване на топъл обяд в община Мирково“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Асортиментът на всички хранителни продукти, които следва да бъдат доставяни по настоящата обществена поръчка се съдържат в Техническата спецификация – Раздел XII от документацията за участие.

Краен срок: 18.09.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Образци

Проект на договор

Ценова оферта

Публикувано

28.08.2017

Комисия 

Протокол №1 - дата на публикуване 09.10.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 09.10.2017 г.

Протокол №2 - дата на публикуване 07.11.2017

Обобщен протокол - дата на публикуване 07.11.2017

Решения Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 07.11.2017
Договор Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Мирково - "Осигуряване на топъл обяд в Община Мирково "

 


 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Възложител: Община Мирково
ID:

00602-2017-0001

Описание:

Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона

Настоящата обществена поръчка е за извършване на строителство с предмет: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – средна зона”. Съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл. 176-181 от ЗОП, ще се възложи чрез провеждане на процедура „публично състезание“. В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на подмяна на част от водопроводната мрежа на с.Смолско – средна зона, община Мирково. Включват се следните основни дейности: • Земно-изкопни работи • Водопроводни работи • Насипни работи • Разваляне и възстановяване на настилката Водопроводните клонове от водопроводната мрежа на с.Смолско - средна зона са с обща дължина 5335 м. и е предвидено да се изпълнят от тръби полиетилен висока плътност с повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, РЕ 100-RC за налягане 1.00MPa (PN10)

Краен срок: 31.08.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Решение

Обявление

Документация - Изтегли

Работен проект - Изтегли

Публикувано

02.08.2017

Разяснения

Разяснение № 1

Помощни сметки ПХ

Помощни сметки СВО

Дата на публикуване  разяснение №125.08.2017 г.
Комисия

Протокол №1 - дата на публикуване 23.10.2017

Покана за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 23.10.2017

Протокол №2 - дата на публикуване 07.11.2017

Обобщен протокол - дата на публикуване 07.11.2017

 Решения Решение за избор на изпълнител - дата на публикуване 07.11.2017
Договор Договор за "Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково - средна зона"

Открита процедура по ЗОП „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната част на село Мирково“

Възложител: Община Мирково
ID: 00602-2016-0001
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната част на село Мирково“, която се намира в поземлен имот с индетификатор 48324.200.1335 по Кадастралната карта на село Мирково, общ. Мирково и упражняване на авторски надзор. Дейностите, които избрания изпълнител следва да извърши са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. Поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор при бъдещата реализация на проекта. Инвестиционният проект трябва да бъде изготвен в обхват и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка част от проекта да бъде изготвена подробна количествена и количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от проектант. Работният проект следва да бъде изготвен в съответствие със Заданието за проектиране и изискванията на Възложителя.
Краен срок: 25.04.2016 г.  Час: 16:00 (вкл.)
Документи:

Обявление

Решение

Документация-  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Образци -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:
Дата: 26.04.2016 г.  Час: 09:30

Сградата на Община Мирково: с. Мирково, ул. Александър Стамболийски 35

Комисия
Протокол №1 18.05.2016 г.
Протокол №2 13.06.2016 г.
Протокол №3 29.06.2016 г.
Решение 29.06.2016 г.
Отваряне ценови оферти

Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково

Възложител: Община Мирково
ID: 9050033
Описание: Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Краен срок: 10.02.2016 г. (вкл.)
Документи:

Проекто договор -  изтегли

Указания -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Образци изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

12.02.2016 г., 11:30 ч. в сградата на община Мирково от комисия, назначена от Възложителя 

 

Протокол

Протокол комисия - 11.03.2016

Поръчка за извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г

Възложител: Община Мирково
ID: 9047181
Описание: Предметът на настоящата поръчка е извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г.
Краен срок: 09.11.2015 г. 16:00 часа (вкл.)
Документи:

Проект на договор -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Указания към участниците -  изтегли

Образци -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

10.11.2015 год., 10:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

Проткол

Протокол

Договор

Договор

Договаряне без обявление по ЗОП периодична доставка на дизелово гориво

Възложител: Община Мирково
ID: 686011
Описание: Предмет на поръчката е доставката на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в Правилника за прилагане на ЗОП.
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.