Открита процедура по ЗОП „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната част на село Мирково“

Детайли
Възложител: Община Мирково
ID: 00602-2016-0001
Описание: Предметът на обществената поръчка е „Изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и благоустройство на централната част на село Мирково“, която се намира в поземлен имот с индетификатор 48324.200.1335 по Кадастралната карта на село Мирково, общ. Мирково и упражняване на авторски надзор. Дейностите, които избрания изпълнител следва да извърши са описани подробно в техническата спецификация, неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. Поръчката включва изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ и упражняване на авторски надзор при бъдещата реализация на проекта. Инвестиционният проект трябва да бъде изготвен в обхват и съдържание, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка част от проекта да бъде изготвена подробна количествена и количествено-стойностна сметка, подписана и подпечатана от проектант. Работният проект следва да бъде изготвен в съответствие със Заданието за проектиране и изискванията на Възложителя.
Краен срок: 25.04.2016 г.  Час: 16:00 (вкл.)
Документи:

Обявление

Решение

Документация-  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Образци -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:
Дата: 26.04.2016 г.  Час: 09:30

Сградата на Община Мирково: с. Мирково, ул. Александър Стамболийски 35

Комисия
Протокол №1 18.05.2016 г.
Протокол №2 13.06.2016 г.
Протокол №3 29.06.2016 г.
Решение 29.06.2016 г.
Отваряне ценови оферти
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.