Програми, планове и др.

Програми и планове Връзка
 • ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА МИРКОВО ЗА 2024 ГОДИНА.

 • Приет с Решение №95 по Протокол № 7 / 20.03.2024 г.
изтегли
 • СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕТНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО МАНДАТ 2023-2027 ГОДИНА

 • Приета с Решение № 54 по Протокол № 5 / 26.01.2024 г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г.

 • Приета с Решение № 53 по Протокол № 5 / 26.01.2024 г. на Общински съвет Мирково.
изтегли
 • Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Мирково 2023-2032 г.
 • Приета с решение № 696 от Протокол № 47 / 29.08.2023 год.
изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Мирково 2023-2026 г.
 • Приета с решение № 695 от Протокол № 47 / 29.08.2023 год
изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти на лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково за 2023г.
 • Приета с решение № 604 по Протокол № 40/26.01.2023г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2023г. 
 • Приета с решение № 585 по Протокол №40/26.01.2023г.
изтегли
 • План програма на читалищата за 2023г.
 • Приета с решение № 560 по Протокол №38/25.11.2022г.
изтегли
 • Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2022-2027г.
 • приета с решение № 540/27.10.2022г.
изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково за периода 2021-2028г. 
 • приета с решение №352/28.10.2021г.
изтегли
 • План-програма за дейността на читалищата на територията на Община Мирково за 2022 г.
 • приета с решение №385/22.12.2021г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2022 г.
 • приета с решение №408/27.01.2022г.
изтегли
 • План за действие на Община Мирково за периода 2021-2023 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2021-2030/
 • Решение № 328 по Протокол № 23/27.08.2021 г
 изтегли
 • Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Мирково (2014 – 2020 г.) 

 • Решение № 329 по Протокол № 23/27.08.2021 г

изтегли
 • Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2021г.

 • Приета с Решение № 353 по Протокол № 25/28.10.2021 г

изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето на Община Мирково за 2021

 • Приета с Решение № 287 по Протокол № 20/21.05.2021 г.
изтегли
 • План за интегрирано развитие на Община Мирково за периода 2021-2027 г.
  (ПИРО 2021 – 2027 г.) 
изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2021г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2021 г.
изтегли
 • Програма за развитие на туризма в Община Мирково 2021-2027
изтегли
 • Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково 

изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Стратегия за управление на общинската собственост 2019 – 2023 година

изтегли
 • Програма за енергийна ефективност на Община Мирково 2020-2027 г.

изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване на използването на  енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти на лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково за 2020

изтегли
 • Програма за управление на Кмета за мандат 2019-2023 г.

изтегли
 • Общински план за младежта 2020 г.

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2020 година

изтегли
 • Предварителна оценка за общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. 

изтегли
 • План за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Мирково 2015-2020

изтегли
 • Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

изтегли
 • Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2017-2021г.

изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково за периода 2021-2028г - към решение  № 352 по протокол 25/28.10.2021г.;

изтегли
 • Стратегически план за развитие на  туризма в община Мирково

изтегли
 • Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Годишен план за дейността на читалищата на територията на Община Мирково за 2020 год.

изтегли
 • Предварителна оценка за общинския план за развитие на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Интегриран план за обновяване на населените места на Община Мирково 2014-2020 г.

изтегли
 • Общински план за развитие на Община Мирково за 2014-2020 г.

изтегли
 • Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 2013-2022

изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.