„Консултантски услуги за управлението и отчитането на дейностите по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково..."

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0009 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Консултантски услуги за управлението и отчитането на дейностите по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Изпълнението на проект «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково” е свързано с необходимостта на предоставяне на професионални консултанстки услуги за управлението и отчитането му.
Краен срок: 07.05.2013 16:00
Документи:

Решение (536034)

Обявление за обществена поръчка (536037)

Документация за участие -  изтегли

2013-04-09 

Консултантски услуги за управление на проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0008 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Консултантски услуги за управление на проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Описание:

Консултантска дейност по време на изпълнение на проект: „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с отговорност относно: 1.1. Законосъобразното изпълнение на проекта, съобразено с националното и европейско законодателство, указанията и условията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.2. Контролирането на спазването на графика за изпълнение на проекта; 1.3. Следене за нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта; 1.4. Пълнотата и правилното съставяне на необходимите документи по време на изпълнение на проекта - спазване на реда и условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.5. Подготовката на цялата документация от отделните етапи, която става неразделна част от документацията за окончателно отчитане на проекта; 1.6. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнители строителство, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя;
Краен срок: 14.05.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (535111)

Обявление за обществена поръчка (535120)

Документация за участие -  изтегли

Образци от №1 до 19, без 18а -  изтегли

Образец №18а - Проект на договор -  изтегли

Образец №20 - Техническа спецификация  изтегли

2013-04-04 

Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0006 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му
Краен срок: 07.05.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (534680) 

Обявление за обществена поръчка (534683)

Документация за участие -  изтегли

Образци от № 1 до 19, без 18а  изтегли

Образец № 18а - Проект на договор -  изтегли

Образец № 20 - Техническа спецификация -  изтегли

2013-04-03 

Упражняване на строителен надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0004 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, съобразно издаденото Разрешение за поставяне, от датата на съставяне на протокола за започване на строително-монтажните работи до приемане на обекта
Краен срок: 29.04.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (533994)

Обявление за обществена поръчка (533995)

Документация за участие -  изтегли

Образци от № 1 до 20, без 18а и 20 -  изтегли

Образец № 18а - Проект на договор -  изтегли

Образец № 20 - Техническа спецификация -  изтегли

2013-04-01 

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0003 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, включващ 1. Етап 1: участък от ул.”Поп Неделю” с дължина от 831 метра; 2. Етап 2: участъци от ул.”Никола Петков” с дължина от 356 метра и ул.”Средна гора” с дължина от 373 метра; 3. Етап 3: участъци от ул.”Христо Ботев” с дължина от 76 метра, ул.”Н. Пантов” с дължина от 252 метра, ул.”З. Груев” с дължина от 207 метра, ул.”Г. Раковски” с дължина от 334 метра и ул.”Х. Нончев” с дължина от 305 метра; 4. Етап 4: участъци от ул.”Васил Левски” с дължина от 438 метра, ул.”П. Хитов” с дължина от 150 метра, ул.”Г. Бенковски” с дължина от 188 метра, ул.”Л. Каравелов” с дължина от 178 метра и ул.”Под Детската градина” с дължина от 98 метра; 5. Етап 5: участъци от ул.”Бреза” с дължина от 106 метра, ул.”Д. Томев” с дължина от 70 метра, ул.”Крайречна” с дължина от 144 метра, ул.”П. Мечкаров” с дължина от 165 метра, ул.”Бърдо” с дължина от 116 метра, ул.”Ручей” с дължина от 149 метра, ул.”Цвятко Караджов” с дължина от 416 метра, ул.”С. Попов” с дължина от 114 метра, ул.”П. Берон” с дължина от 127 метра, ул.”П. Волов” с дължина от 136 метра, ул.”Т. Влайков” с дължина от 181 метра, ул.”Отец Паисий” с дължина от 123 метра, ул.”Кирил и Методий” с дължина от 130 метра, ул.”Т. Йончев” с дължина от 240 метра, ул.”Устрем” с дължина от 130 метра и ул.”Акация” с дължина от 142 метра; Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на село Мирково, община Мирково, съгласно наименованията на улиците от съответния етап и съгласно изготвените и одобрени технически проекти.
Краен срок: 10.05.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (532620)

Решение (539737)

Решение (540537)

Обявление за обществена поръчка (532621)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 20, без 18а и 20а -  изтегли

Образец № 18a Проект на договор -  изтегли

Образец № 20a Количествена сметка -  изтегли

Разяснение №1 -  изтегли

Разяснение №2 -  изтегли

Разяснение №3 -  изтегли

Уведомление -  изтегли

2013-03-27 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.