Отчети и програми


Годишната програма по БДП 

Доклад за БДП - част 1


Годишен отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на Община Мирково, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управление на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2023 година. - публикуван на 11.12.2023 г.


Годишен отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на Община Мирково, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2022 г.  - публикуван на 29.11.2022 г.

 


Годишен отчет за изпълнението на Програмата за енергийна ефективност на Община Мирково, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2021 г.  публикуван на 06.12.2021 г.

 


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - 2020 г. - публикуван на 16.02.2021 г.

 


Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на общински план за развитие на Община Мирково (2014-2020) за 2019 год публикуван 26.03.2020

 


Годишен отчет за изпълнението на Програмите за енергийна ефективност, съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност, съгласно чл.63 от ЗЕЕ - 2019 г. - публикуван 25.02.2020

 


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ. - 2018


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ. - 2017


Отчет на бюджета 2016 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ 


Отчет 2015 година 


ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА МИРКОВО 2015 Г.  


ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО ЗА ВРЕМЕТО ОТ 01.01.2015г. ДО 30.06.2015г. 


Отчет 2014 година 


КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ 


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 


ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД 


ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ

Отчет 2012 -   изтегли
Отчет 2011 -  изтегли
Отчет 2010 -  изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.