Обява чл. 20, ал. 3


Възложител: Община Мирково
ID:

9097861

Описание: Ремонт на улици на територията на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково
Краен срок: 10.04.2020 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Образци, Проект на договор, Техническа спецификация и Документация - Изтегли

Публикувано

31.03.2020

Информация

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти Публикувана на 10.04.2020

Протоколи

Протокол от дейността на комисия  - публикуван на 23.04.2020 г.

Договор

Договор № 57 - публикуван на 15.05.2020 г.

 


Възложител: Община Мирково
ID:

9097335

Описание: Ремонт на сградата на кметство с. Каменица в община Мирково
Краен срок: 30.03.2020 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Образци, Проект на договор, Техническа спецификация и Документация - Изтегли

Публикувано

18.03.2020

Информацията

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувана на 30.03.2020

Протоколи

Протокол от дейността на комисия - публикуван на 25.06.2020 г.

Договор

Договор №83/22.07.2020 - публикуван на 23.07.2020

 


Възложител: Община Мирково
ID:

9094181

Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2019 г. – 2020 г. Предметът на поръчката включва: предоставяне на услуги по снегопочистване (патрулно - непрекъснато по време на снеговалежа и периодично - през определен интервал от време) на общинските пътища и илици до постигане на съответните степени и ниво на зимно поддържане, разчистване на снежни валове, преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно – ледени пластове; предоставяне на услуги по обезопасяване на общинските пътища и улици срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и/или химични вещества;
Краен срок: 14.11.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Образци, Проект на договор, Техническа спецификация и Документация - Изтегли

Публикувано

04.11.2019

Протоколи

Протокол от работата на комисията - публикувано на 25.11.2019

Договор

Договор №119 - публикуван на 05.12.2019 г.

 


Възложител: Община Мирково
ID:

9090460

Описание: Ремонт и боядисване фасадите на сградата на ОУ "Георги Бенковски", находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.494 по кадастралната карта на с.Мирково
Краен срок: 29.07.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Указания - Изтегли

Образци, Проект на договор, Техническа спецификация и Документация - Изтегли

Публикувано

18.07.2019

Информация за удължаване на срок за обява

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 30.07.2019

Протоколи

Протокол от дейността на комисиятапубликуван на 19.08.2019 година

Договор

Договор №80 за изпълнение публикуван на 19.08.2019 година

 


Възложител: Община Мирково
ID:

9089101

Описание: Изпълнение на СМР на спортни площадки и съоръжения, намиращи се на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Спортна площадка с.Буново, община Мирково; Обособена позиция № 2: Ремонт на Шентовска чешма с.Бенковски; Обособена позиция № 3: Ограда гробищен парк Смолско; Обособена позиция № 4: Ремонт на паметник на загиналите в Руско-турска война, с. Буново; Обособена позиция № 5: Ограда покрай магазина в с. Бенковски
Краен срок: 21.06.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Информация  - Изтегли

Указания - Изтегли

Образци, Проект на договор и Техническа спецификация Документация - Изтегли

Публикувано

11.06.2019

Информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти! 

Преглед - публикувана на 25.06.2019 г.

Протоколи

Протокол от дейността на комисията - публикуван на 18.07.2019 година

Договори

Договор №72 за изпълнение на обществена поръчка - публикуван на 16.08.2019 година

Договор №73 за изпълнение на обществена поръчка - публикуван на 16.08.2019 година

Договор №74 за изпълнение на обществена поръчка - публикуван на 16.08.2019 година

Договор №75 за изпълнение на обществена поръчка - публикуван на 16.08.2019 година

Договор №76 за изпълнение на обществена поръчка - публикуван на 16.08.2019 година

 

 

 


 

Възложител: Община Мирково
ID:

9088323

Описание: Доставка и монтаж на пътни знаци в село Мирково, община Мирково.
Краен срок: 27.05.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Указания - Изтегли

Образци, Проект на договор и Техническа спецификация Документация - Изтегли

Публикувано

16.05.2019

Разяснения

 

Разяснение №1 - публикувано на 23.05.2019

 

Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 12.06.2019

Протокол №2 - публикуван на 16.07.2019

Договор

Сключен договор - публикуван на 05,08,2019

 


 

Възложител: Община Мирково
ID:

9087613

Описание: Изпълнение на СМР на сгради, намиращи се на територията на община Мирково по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт кметство Буново, oбщина Мирково; Обособена позиция № 2: Навес на сградата на кметство с.Смолско; Обособена позиция № 3: Навес над стълбището- читалище с.Смолско; Обособена позиция № 4: Довършителни СМР на ІI - ри етаж и таван на Лисевата къща, с. Мирково - бивша сграда на кметство с. Мирково - УПИ XIV - 697, кв.63, с.Мирково.
Краен срок: 30.04.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Информация - Изтегли

Документация - Изтегли

Проект на договор  - Изтегли

Публикувано

18.04.2019

Информация

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувано на 13.05.2019

Комисия

Протокол от дейността на комисията - публикувано на 06.06.2019

Договори

Договор по обособена позиция № 1 - публикуван на 01.07.2019 г

Договор по обособена позиция № 2 - публикуван на 01.07.2019 г

Договор по обособена позиция № 3 - публикуван на 01.07.2019 г

Договор по обособена позиция № 4 - публикуван на 01.07.2019 г

 

  


 

Възложител: Община Мирково
ID:

9084996

Описание: Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково.
Краен срок: 04.02.2019 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Информация - Изтегли

Документация - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

18.01.2019

Разяснения

Разяснение №1 - Изтегли - публикувано на 28.01.2019 г.

Разяснение №2 - Изтегли - публикувано на 29.01.2019 г.

Разяснение №3 - Изтегли - публикувано на 31.01.2019 г.

Разяснение №4 - Изтегли - публикувано на 31.01.2019 г.

 

04.02.2019

 

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 

26.02.2019

Протокол към процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Ремонт на улици „Градище“, „Бачо Киро“, „Генерал Дандевил“, „Бузлуджа“, „Гоце Делчев“ и „Васил Левски“ в с. Мирково, общ. Мирково”

10.04.2019

Договор №27/15/03.2019

 


Възложител: Община Мирково
ID:

9081357

Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационния сезон 2018г.-2019г.
Краен срок: 08.10.2018 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява - Изтегли

Документация за участие - Изтегли

Информация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Проект на договор - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

01.10.2018

Информация за удължаване на  срока за получаване на оферти Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Публикувано 08.10.2018
Протоколи

Протокол №1 - публикуван на 31.10.2018

Договор № 111/06.11.2018 - публикуван на 06.11.2018

  


Възложител: Община Мирково
ID:

9073515

Описание: Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково
Краен срок: 19.03.2018 г.  17:00 ч.
Документи:

Документация и Образци - Изтегли

Схема - Изтегли 

Публикувано

02.03.2018

Публикувано

20.03.2018

Информацията за удължаване на срока за подаване на документи

Информацията за удължаване на срока за подаване на документи - PDF

Публикувано

12.04.2018

Протокол от дейността на комисията - 11.04.2018

Договор

Договор за "Ремонт на улици на територията на с. Мирково, общ. Мирково"

 


 

Възложител: Община Мирково
ID:

9069528

Описание: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2017г.-2018г.“
Краен срок: 30.10.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

23.10.2017

Комисия

Протокол за дейността на комисията - публикуван на 14.11.2017 година

 

Договор

Договор №128 / 17.11.2017 г.

Допълнително споразумениe към договор 128/17.11.2018 - публикувано на 19.12.2018

 


Възложител: Община Мирково - Обществената поръчка е прекратена на 23.10.2017
ID:

9069506

Описание: „Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2017г.-2018г.“
Краен срок: 27.10.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Техническа спецификация - Изтегли

Образци - Изтегли

Публикувано

20.10.2017

Прекратена

Обществената поръчка е прекратена на 23.10.2017

Основание


Възложител: Община Мирково
ID:

9063391

Описание: „Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”.
Краен срок: 21.04.2017 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация - Изтегли

Публикувано

13.04.2017

Информация за удължаване срока на процедура

„Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Oбщина Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж”

ID:

9063599

Публикувано 21.04.2017
Протокол Протокол комисия
Публикувано 16.05.2017
Договор Договор хранителни продукти
Публикувано 30.05.2017


 

Протокол  Протокол от дейноста на комисията - публикуван на 10.11.2016 година
Възложител: Община Мирково
ID:

9057720

9058037 - Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - публикувана на 31.10.2016 г.

Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен експлоатационен сезон 2016 г.-2017 г.
Краен срок: 28.10.2016 г.  17:00 ч.
Документи:

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли - удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  - публикувана на 31.10.2016 г.

Обява чл. 20, ал. 3  -  изтегли

Документация -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Образци -  изтегли

Публикувано

21.10.2016 г. 16:40

   
Протокол  Протокол от дейноста на комисията - публикуван на 10.11.2016 година
Договор Договор №148/16.11.2016

 


 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.