"Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: "Изграждане на спортен комплекс в с.Мирково"

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0013 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации. Поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно изготвени роботен проект, технически спецификации и количествени сметки приложени към документацията за участие.
Краен срок: 19.08.2013 16:00
Документи:

Решение (550280)

Решение за промяна (551815)

Обявление за обществена поръчка (550283)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 24, без 22a, 24a -  изтегли

Образец № 22a - Проект на договор -  изтегли

Образец № 24а - Количествена сметка -  изтегли

Разяснение № 1 -  изтегли

Разяснение № 2 -  изтегли

2013-07-12

"Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: 1 и 2"

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0012 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”

Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги във връзка с осъществяването на дейности, свързани с изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, както и дейности по информиране, публичност и визуална идентификация. Поръчката е разделена на обособени позиции. Предвижда се изпълнението на следните основни дейности, описани в две самостоятелни обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални прояви”. Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”.
Краен срок: 12.08.2013 16:00
Документи:

Решение (550049)

Обявление за обществена поръчка (550052)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Уведомление -  изтегли

2013-07-12

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково...

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0011 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони   

Описание:

Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации
Краен срок: 10.06.2013  16:00
Документи:

Решение (539225)

Решение (540569)

Обявление за обществена поръчка (539226)

Документация за участие -  изтегли

Приложение № 18 Проект на договор -  изтегли

Приложение № 19 Техническа спецификация -  изтегли

Разяснеие №1 - изтегли

Разяснеие №2 - изтегли

2013-04-26 

„Упражняване на строителен надзор по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково..."

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0010 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Упражняване на строителен надзор по проект: «Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: «Рехабилитация и възстасновяване на пътен участък: SFO 3433 IV – 60030 /III/, с. Смолско, Обект 2: „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Упражняване на строителен надзор по време на строитеството съгласно ЗУТ
Краен срок: 14.05.2013  16:00
Документи:

Решение (536754)

Обявление за обществена поръчка (536761)

Документация за участие -  изтегли

2013-04-12 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.