Поръчка за извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г

Възложител: Община Мирково
ID: 9047181
Описание: Предметът на настоящата поръчка е извършване на зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково за зимен сезон 2015 г. - 2016 г.
Краен срок: 09.11.2015 г. 16:00 часа (вкл.)
Документи:

Проект на договор -  изтегли

Техническа спецификация -  изтегли

Указания към участниците -  изтегли

Образци -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

10.11.2015 год., 10:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

Проткол

Протокол

Договор

Договор

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.