Проекти на наредби, планове, програми и др.

 
 • Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общински съвет Мирково и проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общински съвет Мирково 

 • Публикувано на 27.05.2024
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2024 г

 • Публикувано на 24.04.2024
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2024 г

 • Публикувано на 28.02.2024
изтегли
 • Проекти на Общински план за младежта 2024 г

 • Публикувано на 12.01.2024
изтегли
 • Проект на Програма за закрила на детето 2024 г.

 • Публикувано на 12.01.2024
изтегли
 • Проект на стратегия за управление на общинската собственост в Община Мирково за Мандат 2023-2027 год.

 • Публикувано на 22.12.2023
изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Мирково за 2024 г.,

 • Публикувано на 22.12.2023
изтегли
 • Aктуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 28.10.2023
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 05.09.2023
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 24.08.2023
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 20.07.2023
изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорина на Община Мирково за периода 2023-2025 г.

 • Публикувано на 17.07.2023
изтегли
 • Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Мирково за периода 2023-2032 г.

 • Публикувано на 17.07.2023
изтегли
 • Проект на "Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г."

 • Публикувано на 13.06.2023
изтегли
 • Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Мирково за 2023г.

 • Публикувано на 16.03.2023
изтегли
 • Проект на Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 16.03.2023
изтегли
 • Проект на Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г

 • Публикувано на 02.03.2023
изтегли
 • Проект на Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2023 г.

 • Публикувано на 02.03.2023
изтегли
 • Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансирaт изцяло или частично от държавния бюджет

 • Публикувано на 20.02.2023
изтегли
 • Проект на "Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти–общинската собственост за 2023 г."

 • Публикувано на 20.02.2023
изтегли
 • Общински план за младижта на Община Мирково за 2023г.

 • Публикувано на 02.02.2023
изтегли
 • Програма за закрила на детето на Община Мирково за 2023г.

 • Публикувано на 02.02.2023
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост - Община Мирково за 2023

 • Публикувано на 22.12.2022

изтегли
 • Проект на изменение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Мирково

 • Публикувано на 24.11.2022
изтегли
 • Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Мирково за 2023г

 • Публикувано на 18.11.2022
изтегли
 • Проект на план-сметка ТБО за 2023 година на община Мирково

 • Публикувано на 18.11.2022
изтегли
 • Проект на "Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинската собственост за 2022 год.

 • Публикувано 17.11.2022
изтегли
 • Проект на програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково

 • Публикувано 26.09.2022
изтегли
 • Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково.

 • Публикувано 20.09.2022
изтегли
 • Производство за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково

 • Публикувано 16.08.2022

изтегли
 • Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково

 • Публикувано 13.06.2022
изтегли
 • Проект за Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост

 • Публикувано 18.05.2022
изтегли
 • Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост. 

 • Публикувано 28.03.2022
изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето на Община Мирково за 2022г.

 • Публикувано 14.02.2022

изтегли
 •  Общински план за младежта на Община Мирково за 2022г.

 • Публикувано 14.02.2022
изтегли
 • Проект на “Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 год.”

 • Публикувано 21.01.2022
изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности от лица имащи право на месечно социално подпомагане през 2022

 • Публикувано 11.01.2022
изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково 2022 година

 • Публикувано 11.01.2022
изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на Община Мирково за 2022 год

 • Публикувано 29.12.2021
изтегли
 •  План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2022г.  в Община Мирково - Проект

 • Публикувано 19.11.2021
изтегли
 • Докладна записка -Проект изменение размера на таксата за нежилищни имоти на юридически лица с численост на персонала над 50 човека.

 • Публикувано 19.11.2021
изтегли
 • Годишна план-програма за дейността на читалищата на територията на Община Мирково за 2022г.

 • Публикувано 19.11.2021
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2021г.

 • Публикувано 19.11.2021
изтегли
 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2021 год

 • Публикувано 26.09.2021
изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково за периода 2021-2028 год.

 • Публикувано 26.09.2021
изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Изменение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Изменение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано 24.08.2021
изтегли
 • Проект на “Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 год.” 

 • Публикувано на 29.07.2021
изтегли
 • План за действие на Община Мирково за периода 2021- 2023

 • Публикувано на 02.07.2021
изтегли
 • Проект на “Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г.

 • Публикувано на 19.05.2021
изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно Започване на производство за Приемане на Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучетата в Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 11.03.2021
изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 11.02.2021
изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 24.01.2021
изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 •   Публикувано на 24.01.2021

изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за упражняване правата на Община Мирково върху общинската част от капитала на търговски дружества на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и  ЗНА.
 •  Публикувано на 24.01.2021
изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане
 • Публикувано на 14.01.2021
изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за търговската дейност на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 22.12.2020
изтегли
 •  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 22.12.2020
изтегли
 •  СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за упражняване правата на Община Мирково върху общинската част от капитала на търговски дружества на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 22.12.2020

изтегли

 •  Програма за управление и разпореждане с имотите и вещи - общинска собственост  в Община Мирково за 2021 год
 • Публикувано на 18.12.2020

изтегли

 • План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2021г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково и Обява за провеждане на публично обсъждане на  Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2021 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково
 • Публикувано на 17.11.2020

изтегли

 

изтегли

 • Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 год
 • Публикувано на 21.10.2020
 изтегли
 •  СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 07.10.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на решение за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 07.10.2020
 изтегли
 • Общински план за защита при бедствия на Община Мирково
 • Публикувано на 17.09.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.09.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 02.09.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за рганизацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 25.08.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на решение за допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА
 • Публикувано на 25.08.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА. 
 • Публикувано на 10.08.2020
  изтегли
 • Общинска стратегия за личното развитие на децата и учениците в Община Мирково (2020 - 2022)

 • Публикувано на 03.08.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.07.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.07.2020 
 изтегли
 • Проект на "Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 год."

 • Публикувано на 09.07.2020 
 изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за 2021 г. 

 • Публикувано на 06.07.2020 
 изтегли
 • Проект на Програма за развитие на Туризма в община Мирково

 • Публикувано на 25.06.2020 
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 24.06.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 22.06.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионерите и инвалидите в Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 22.06.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.06.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.06.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.06.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 09.06.2020
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за изменение и допълнение на Глава втора – местни такси, Раздел I – такса битови отпадъци, чл. 16 (2) от Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 22.05.2020
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 22.05.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучетата в Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 11.05.2020
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 11.05.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК - ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 30.04.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК - ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 30.04.2020
 изтегли
 • Проект на програма за енергийна ефективност на община Мирково 2020 - 2027

 • Публикувано на 30.04.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК - ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба регламентира реда и условията за отглеждане на домашни животни  на територията на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 30.04.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК - ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на изменение и допълнение на Наредба за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА

 • Публикувано на 30.04.2020
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за изменение и  допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 22.04.2020
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал.2 и ал.3 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за изменение и допълнение на Глава втора – местни такси, Раздел I – такса битови отпадъци, чл. 16 (2) от Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • убликувано на 22.04.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК започване на производство за приемане Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Мирково и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас „В“

 • Публикувано на 10.04.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно Започване на производство за Приемане на Наредба за регистрацията, стопанисването и контрола на кучетата в Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА

 • Публикувано на 08.04.2020

 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА

 • Публикувано на 27.02.2020
 изтегли
 • СЪОБЩЕНИЕ по чл. 26, ал.2 и ал.3  от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК ОТНОСНО: Започване на производство за Приемане на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА

 • Публикувано на 27.01.2020
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на решение за отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 509 по Протокол 40 от 28.02.2019 год. на Общински съвет - Мирково и приемането му отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 16.12.2019
 изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Мирково за периода 2020-2022 г.

 • Публикувано на 13.12.2019
 изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 год.

 • Публикувано на 11.12.2019
 изтегли
 • Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2019г-2023г

 • Публикувано на 11.12.2019
 изтегли
 • Проект на Правилник на Общински съвет Мирково

 • Публикувано на 15.11.2019
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно Започване на производство за приемане на решение за отмяна на сега действащата Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково, приета от ОбС Мирково с Решение № 221 по Протокол № 33/20.07.2006 г. и приемането и́ отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 24.07.2019
 изтегли
 • Актуализация на  Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 г.

 • Публикувано на 21.07.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал.2 и ал.3  от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК, относно Започване на производство за приемане на решение за отмяна на сега действащата Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково, приета от ОбС Мирково с Решение № 221 по Протокол № 33/20.07.2006 г. и приемането и́ отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.

 • Публикувано на 21.06.2019
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на решение за приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Мирково.

 • Публикувано на 04.06.2019
 изтегли
 • Проект на актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 год

 • Публикувано на 23.05.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно Започване на производство за Приемане на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Мирково

 • Публикувано на 03.05.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково.
 • Публикувано на 16.04.2019
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, относно производство за Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2019 год.
 • Публикувано на 26.03.2019
 изтегли
 • СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково.
 • Публикувано на 26.03.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.80 от АПК относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково, приета с Решение на ОбС Мирково № 210 по протокол № ХХVІІ от 25.09.2009 година и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и Закона за нормативните актове /ЗНА/
 • Публикувано на 13.03.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал.2 и ал.3  от  Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК, относно Започване на производство за приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково.
 • Публикувано на 22.02.2019
 изтегли
 • Актуализация на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2019 год
 • Публикувано на 21.02.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на решение за отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 10 по Протокол 2 от 23.11.2015 год. на Общински съвет - Мирково и приемането му отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 19.02.2019
  изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за Приемане на решение за отмяна на Наредба за управление на общинските пътища в община Мирково, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 15/ 17.11.2008 г., на Общински съвет- Мирково и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 19.02.2019
  изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно производство за приемане на решение за отмяна на сега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приемането и́ отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА

 • Публикувано на 19.02.2019

 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Мирково
 • Публикувано на 18.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на решение за отмяна на сега действащата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и приемането и́ отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове,във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за Приемане на решение за отмяна на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет на община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 10 по Протокол 2 от 23.11.2015 год. на Общински съвет - Мирково и приемането му отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за Приемане на решение за отмяна на Наредба за управление на общинските пътища в община Мирково, приета с Решение № 112, взето с Протокол № 15/17.11.2008 г., на Общински съвет- Мирково и приемането й отново, след спазване на процедурата за приемане на нормативни актове по АПК и ЗНА.
 • Публикувано на 17.01.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно Изменение и допълнение на Наредбата за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд 
 • Публикувано на 04.01.2019
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет Мирково
 • Публикувано на 21.12.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.
 • Публикувано на 17.12.2018
 изтегли
 • Справка за предложенията, становищата и възраженията, получени по публикуваните на интернет-страницата на Община Мирково и във вестник "Камбана" съобщения за обществени консултации, относно приемане и утвърждаване на план-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Мирково за 2019 г.
 • Публикувано на 11.12.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал.3 от Закона за нормативни актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на изменение и допълнение на Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд.
 • Публикувано на 29.11.2018
 изтегли
 • Съобщени по чл. 26, а. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК  /ОбС Мирково
 • Публикувано на 20.11.2018
 изтегли
 • Проект на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2019 година.
 • Публикувано на 09.11.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 66 от АПК и допълнителни материали относно Започване на производство за издаване на общ административен акт - решение на ОбС Мирково за Приемане и утвърждаване на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2019 г. и определяне размера на промилите за такса битови отпадъци в Община Мирково за 2019 г.
 • Публикувано на 06.11.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Наредба за организация на движението на територията на община Мирково
 • Публикувано на 21.08.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК относно започване на производство за приемане на Наредба за организацията на движението на територията на община Мирково
 • Публикувано на 03.08.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция или финансов посредник.
 • Публикувано на 25.06.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.
 • Публикувано на 23.05.2018
  изтегли
 •  Справка по чл. 26, ал. 2 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по побликуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Мирково.
 • Публикувано на 16.04.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за отмяна на Наредбата за условията и реда за прилагане на публично - частно партньорство на Община Мирково.
 • Публикувано на 15.03.2018
 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 • Публикувано на 09.03.2018
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение и допълнение на Наредба за отпускане и изплащане на еднократна парични помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково на ОбС Миркво
 • Публикувано на 19.02.2018
 изтегли
 •  Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 80 от АПК за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократна парична помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца от Община Мирково.
 • публикувано на 16.01.2018
 изтегли
 • Справка    по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации,  относно изменение на Наредбата за  определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.
 • публикувано на 12.01.2018
 изтегли
 • Справка  по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Мирково
 • публикувано на 10.01.2018
 изтегли
 • Справка  за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково и вестник „Камбана“, съобщение за обществени консултации, относно определяне на Промилът на таксата за битови отпадъци а на територията на село Мирково за 2018 г.
 • публикувано на 21.12.2017
 изтегли
 • Справка  за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково и вестник „Камбана“, съобщение за обществени консултации, относно определяне на Промилът на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти на физически лица на територията на село Мирково за 2017 г.
 • публикувано на 14.12.2017
 изтегли
 • Справка  по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи за стимулиране раждането и отглеждането на деца от община Мирково.
 • публикувано на 14.12.2017

 изтегли
 • Съобщение по чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от ЗНА във връзка с чл. 80 АПК за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Мирково на ОбС Мирково

 • публикувано на 08.12.2017

 изтегли
 • Съобщение по чл. 26 ал. 2 и ал. 3 от ЗНА във връзка от АПК за приемане на наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Мирково

 • публикувано на 07.12.2017
 изтегли
 • Съобщение по чл. 66 от АПК и допълнителни документи относно започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за определяне на размера на такса битови отпадъци през 2018 г.

 • публикувано на 14.11.2017 
 изтегли
 • Съобщение по чл.26 ал.2 и ал.3 от ЗНА, във връзка с чл. 80 от АПК. Относно започване на производство за приемане на решение за изменение на НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО

 • публикувано на 10.11.2017
 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково. Съобщение по чл.66 от АПК за определяне на такса битови отпадъци за 2017 г.

 • публикувано на 07.11.2017

 изтегли
 • Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за предложенията, становищата и възраженията получени по публикуването на интернет страницата на Община Мирково, съобщение за обществени консултации, относно приемане на Актуализация на бюджет 2017 г.

 • публикувано на 18.10.2017
 изтегли
 • Проект Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 год.

 • публикувано 17.10.2017

 изтегли
 • Съобщение и докладна записка за започване на производство за приемане на решение на ОбС Мирково за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково.

 • публикувано 05.10.2017
 изтегли
 • Предложение за актуализация бюджет 2017

 • публикувано 24.08.2017
 изтегли
 • Справка по чл.26, ал.5 от ЗНА относно Предложения, становища и възражения по публикуването на интернет страницата на Община Мирково за обществени консултации относно приемане на промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково

 • публикувано на 20.07.2017

 изтегли
 • ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

 • публикувано на 16.06.2017
 изтегли
 • Наредба за условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Мирково

 • публикувано на 04.04.2017
 изтегли
 • Регионална програма за управление на отпадъците на регионално сдружение „Средногорие еко“

 • Информация компостиране
 • публикувано на 03.04.2017

 изтегли

 изтегли

 • Общински план за младежта 2017 година

 • публикувано на 25.03.2017
 изтегли
 • ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО 2017-2021г.

 • публикувано на 27.01.2017
 изтегли
 • Проект на програмата за управление на общинската собственост за 2017 год. община Мирково
 • публикувано на 01.12.2016 г.
 изтегли
 • ПРОЕКТ – ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково
 • публикувано на 19.11.2016 г.
 изтегли
 • ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ И ГРАЖДАНИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА  МИРКОВО 2015-2020 ГОДИНА
 • публикувано на 18.11.2016 г.
 изтегли
 • Докладна записка изменения и допълнения на Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество
 • публикувано на 09.11.2016 г.
 изтегли
 •  Докладна записка изменения на Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд
 • публикувано на 09.11.2016 г.
 изтегли
 • Приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на публично - частно партньорство на Община Мирково и отмяна на Наредба за публично - частни партньорства приета с Решение № 62 по протокол № 10 от 29.05.2008г.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинският дълг.
 • публикувано на 11.10.2016 г.
 изтегли
 • Проект изменение на Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионери и инвалидите в Община Мирково
 • публикувано на 11.10.2016 г.

 изтегли

 • Проект за промяна на Решение №64/22.01.2016 г. по Протокол № 4/22.01.2016 г. 
 • публикувано на 19.09.2016 г.

 изтегли

 • Проект на актуализиран списък на имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственос
 •  публикувано на 12.09.2016 г.

 изтегли

 • Относно изменение на Наредбата за подпомагане с безвъзмездни финансови или материални помощи нуждаещите се граждани, жители на община Мирково, както и на юридически лица с нестопанска цел от бюджета на общината.
 •  публикувано на 12.09.2016 г.

 изтегли

 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО 2015-2020г.
 • Проект  публикувано на 22.06.2016 г.

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА   
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

 изтегли

 •  "Проект за допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Мирково"
 • Проект  публикувано на 14.06.2016 г.

изтегли

 • Проект за наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни
  строежи - 05.02.2016

изтегли

 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 г. - 28.12.2015 г.

изтегли

 • Проект на стратегия за управление на общинската собственост 2015-2019 година (14.12.2015 г.)

изтегли

 • Про"ект на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015 г

изтегли

 • Проект на актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г., на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (01.12.2014 г.)

изтегли

 • Проект на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 2013-2022 г. (12.08.2013)

изтегли

 

 •  
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.