Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9034152
Описание: Доставка на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.
Краен срок: 06.10.2014 г. (вкл.)
Документи:

Публична покана -  изтегли

Документация за участие -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Образци -  изтегли

Протокол (17.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

13.10.2014 год., 13:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания

ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 82/03.11.14

2014-09-29

Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9033496
Описание: Зимно поддържане на общинска /четвъртокласна/ и улична пътна мрежа на Община Мирково през зимен сезон 2014-2015 г., включващо снегопочистване и опесъчаване.
Краен срок: 16.09.2014 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Проект на договор - изтегли

Образци -  изтегли

Протокол (24.09.2014) - изтегли

Договор (28.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

19.09.2014 г., 13:00 ч., Заседателна зала № 2, етаж II, на Община Мирково

ИНФОРМАЦИЯ
за извършени плащания

 ИНФОРМАЦИЯ за извършени плащания по договор за обществена поръчка № 76/21.10.14

2014-09-09

Публична покана

Възложител: Община Мирково
ID: 9033210
Описание: Разработване на Общ устройствен план на Община Мирково. Основната цел на настоящата поръчка е да бъде избран Изпълнител, който да изработи проект за Общ устройствен план на Община Мирково, ведно с Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимостта (ОС).
Краен срок: 10.09.2014 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

Техническо задание (графична част) -  изтегли

Уведомление -  изтегли

РИОСВ - София -  изтегли

Протокол (16.09.2014) -  изтегли

Договор (17.10.2014) -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

11.09.2014 г., 13:45 ч., Заседателна зала № 2, етаж II, на Община Мирково

2014-09-01

Упражняване на строителен надзор по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0005 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му
Краен срок: 29.07.2014 16:00
Документи:

Решение (613080)

Обявление за обществена поръчка (613099)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

2014-06-30

Упражняване на строителен надзор по проект: “„Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0004 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “„Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му
Краен срок: 28.07.2014 16:00
Документи:

Решение (611883)

Обявление за обществена поръчка (611891)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

2014-06-27

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.