Общинска гора


Публикувано на 25.04.2024

2408 – Търг с тайно наддаване
Заповед № РД-116/25.04.2024 г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2408, включващ подотдели: 133 „ц“ и 134 „г“

Заповед № РД-116#1/09.05.2024г. за Обект № 2408, подотдели 133 "ц" и 134"г".

2409 – Търг с тайно наддаване
Заповед № РД-115/25.04.2024 г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2409, включващ подотдели: 129 „0“ и 41 „и“

Заповед № РД-196/21.06.2024 г. към Обект 2409

2407 –Търг с тайно наддаване
Заповед № РД-117/25.04.2024 г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2407, включващ подотдели: 130 „г“ и 130 „н“

2410 – Открит конкурс
Заповед № РД-114/25.04.2024 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2410, включващ подотдел: 81 „и“

Публикувано на 21.05.2024

Kласиране:
Заповед № РД-158/21.05.2024г. за Обект № 2410, подотдел 81 "и". Заповед № РД-155/21.05.2024г. за Обект № 2407, подотдели 130 "г" и "130 "н" Заповед № РД-156/21.05.2024г. за Обект № 2408, отдели 133 "ц" и 134 "г" Заповед № РД-158/21.05.2024г. за Обект №2409, отдели 129 "о" и 41 "и"

Констативен протокол към Обект № 2408 с подотдели 133 "ц" и 134 "г". Констативен протокол към Обект № 2410 с подотдел 81 "и". Констативен протокол към Обект № 2407 с подотдели 130 "г" и 130 "н4. Констативен протокол към Обект № 2409 с подотдели 129 "о" и41 "и".


Публикувано на 15.04.2024

Заповед:№ РД-91/15.04.2024 г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2401, включващ отдели: 129 "г" и 129"е".

Заповед: РД-92/15.04.2024 г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект №2402, включващ отдел: 135 "в".

Заповед № РД - 96/15.04.2024г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2403, подотдел 43 "б".

Заповед № РД - 94/15.04.2024 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2404, подотдели 107 "и", 107 "к" и 108 "л".
 

Заповед №РД-95/15.04.2024 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад в Обект № 2405, подотдели 84 "ж", 85 "б" и 86 "а".

Заповед № РД - 93/15.04.2024 г и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, от Обект № 2406, включващ отдели: 133 "б" и 133 "ж".

Публикувано на 09.05.2024

Kласиране:

Заповед № РД-136/09.05.2024г. за Обект № 2401,включващ отдели: 129 „г“ и 129 „е“. Заповед № РД-137/09.05.2024г. за Обект № 2402, включващ отдели: 135 „в“. Заповед № РД-138/09.05.2024г. за Обект № 2406, включващ отдели: 133 „б“ 133 „ж“. Заповед № РД-139/09.05.2024г. за Обект № 2404, включващ отдели: 107 „и“,   107 „к“ и 108 „л“. Заповед № РД-140/09.05.2024.  за Обект № 2405, включващ отдели: 84 „ж“,  85 „б“ и 86 „а“. Заповед № РД-141/09.05.2024г. за Обект № 2403, включващ подотдел: 43 „б“. 

Констативен протокол към обект № 2403, подотдел 43 "б".

Констативни протоколи към обект № 2401, обект № 2402,обект № 2404 и обект № 2405


Публикувано на 08.04.2024

Заповед РД-86/08.04.2024г. за определяне на пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково


Публикувано на 01.03.2024

Заповед за      Открит конкурс по реда на Раздел ІІ от НУРВИДГТДОСПДНГП за възлагане на дейността - „Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 год., на територията на Община Мирково“ -  Обект 2401М, в отдели/подотдели: 107 „и“, 107 „к“, 108 „л“, 129 „г“, 129 „е“, 129 „о“, 130 „г“, 130 „н“, 133 „б“, 133 „ж“, 133 „ц“, 134 „г“, 135 „в“, 41 „н“, 43 „б“, 81 „и“, 84 „ж“, 85 „б“ и 86 „а“;

Заповед № РД-51/01.03.2024

Условия за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане изпълнението на дейности по чл. 10, ал. 1 от „Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти”, за краткост наричана по-долу Наредбата с предмет: „Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 год., на територията на Община Мирково“ - Обект 2401М, в отдели/подотдели: 107 „и“, 107 „к“, 108 „л“, 129 „г“, 129 „е“, 129 „о“, 130 „г“, 130 „н“, 133 „б“, 133 „ж“, 133 „ц“, 134 „г“, 135 „в“, 41 „н“, 43 „б“, 81 „и“, 84 „ж“, 85 „б“ и 86 „а“.

Условия за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС 


Публикувано на 02.11.2023

Заповед и документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2309, подотдел 132„щ“.

Заповед

Документация

Заповед за класиране № РД-267/17-11.2023 г. за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2309, подотдел 132 „щ“ - публикувано на 17.11.2023


Публикувано на 14.09.2023

Заповед и Документация за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2308, подотдел 70 "а".

Заповед

Документация

Заповед №РД 227/05.10.2023 г. - класиране


Публикувано на 10.04.2023

Заповед № РД-118/10.05.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2307, подотдел 208 "б". 

Изтегли Заповед  и документация 

Заповед за класиране, във връзка с провелия се на 01.06.2023 г. открит конкурс


Публикувано на 10.03.2023

Заповед за класиране №РД-91-1/11.04.2023г. - публикувана на 11.04.2023 г.

Заповед за класиране №РД-91/07.04.2023г. - публикувана на 07.04.2023 г.

Заповед за класиране №РД-86/31.03.2023г. - публикувана на 01.04.2023 г.

Заповед и документация за участие Открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добива на дървесина до временен склад, товарене и разтоварване на дървесина в Обект № 2304, подотдел 133 "к1".

Заповед

Документация


Договор за добив на дървесина до временен склад № 42/02.03.2023 г. за Обект № 2303 с подотдел 134 "о".

Заповед № РД-50/27.02.2023г.за класиране.

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 25/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2303, подотдел 134 "о".

Изтегли Заповед  и документация 


Договор за добив на дървесина до временен склад № 41/02.03.2023 г. за обект № 2302 с подотдели 131 "з" и 131 "к"

Заповед № РД-49/27.02.2023г.за класиране.

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 27/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №2302, подотдел 131"з" и 131"к"

Изтегли Заповед  и документация 


Договор за добив на дървесина до временен склад № 43/02.03.2023 г. за Обект № 2301 с подотдел 130 "ж".

Заповед № РД-48/27.02.2023г.за класиране

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 26/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №2301, подотдел 130 "ж".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 22.11.2022

Заповед и Документация за открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2207, подотдели 134 "к" и "130 "б".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 13.09.2022

Заповед и документация за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 10.08.2022

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2209, подотдел 130 "г".
и
Документация за участие в ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2209, подотдел 130 "г

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 10.08.2022

Заповед за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2208, подотдел 70 "а".
и
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2208, подотдел 70"а".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 09.08.2022

Заповед № РД-182/09.08.2022 г. за  провеждане на открит конкурс с предмет: възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2207, подотдели 134 „к“ и 130 "б"
и
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2207, подотдели 134 „к“ и 130 "б"

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 09.08.2022

Заповед № РД-181/09.08.2022г. за открит конкурс за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване  на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж",  и документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж"

Изтегли Заповед  и документация


Публикувано на 22.07.2022

ЗАПОВЕД № РД - 165/22.07.2022 г. за ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2205, подотдел 135 „н“.
и
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2205, подотдел 135 „н“

Изтегли Заповед  и документация

 


Годишен план за ползване на горски територии, собственост на община Мирково за 2022 г. - Изтегли


Публикувано на 11.07.2022

Заповед № Рд - 154/11.07.2022 г. за класиране

Във връзка с провелия се открит конкурс на 07.07.2022 г. с предмет „Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год., на територията на Община Мирково“ -  Обект 2201М, в отдели/подотдели: 130 „б“, 131 „з“, 133 „к1“, 134 „о“, 130 „ж“, 134 „к“, 131 „к“ и 69 „д“ 

 

Публикувано на 22.06.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

До всички заинтересовани лица:
В документацията за открит конкурс "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 г., на територията на община Мирково" Обект 2201М в отдели/подотдели:130 "б", 131 "з", 133 "к1",1134 "о", 130 "ж", 134 "к", 131 "к", и 69 "д", в раздел VІІІ, т.1. "б", има техническа грешка на IBAN да се чете:
IBAN:BG11UNCR75273359158836.

Заповед № РД-135/22.06.2022 и  Условия за провеждане на открит конкурс: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 на територията на община Мирково, Обект 2001М, в отдели/подотдели 130 "б", 131 "з", 133 "к1", 134 "о", 130 "ж", 134 "к", 131 "к" и 69 "д"

Заповед

Условия


До всички заинтересовани лица,

 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.89, ал.3 от Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация в горските територии Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково - https://mirkovo.bg/ е публикувана обяснителна записка на изготвяния горскостопански план на общината. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите в стаята на ОЗ „Гора“ в сградата на Община Мирково всеки работен ден 08:00 до 12:00 часа.

Горскостопански план на община Мирково


Публикувано на 04.05.2019

Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2001, подотдел 131 "и".

Заповед №126/04.05.2020г.

Документация

Заповед класиране - публикувана на 20.05.2020


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

Заповед № 343/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м".

Заповед № 329/02.12.2019г

Документация

Заповед № 344/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 19.11.2019

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед №333/05.12.2019 г. класиране


Публикувано на 12.11.2019

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о".

Заповед № 309/12.11.2019г

Документация

Заповед №326 - класиране


Публикувано на 14.10.2019

Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на Община Мирково.

Заповед № 279

Документация

Заповед №297/30.10.2019 - класиране 


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на  територията на община Мирково обект № 1916 - 1, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 230/12.09.2019г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на Община Мирково обект № 1915, включващ подотдел 135 "в".

Заповед № 230/12.09.2019 г. 

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 229/12.09.2019г. и документация за открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1915, подотдел 135 "в".

Заповед №229/12.09.2019 г.

Документация

Заповед класиране


 Публикувано на 05.09.2019

Заповед №228 от 05.09.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1914, подотдел 84 "з"

Заповед №228 от 05.09.2019 г.

Документация 

Заповед №245 от 19.09.2019 г. - класиране

 


 Публикувано на 09.08.2019

Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и"

Заповед №198 от 09.08.2019 г.

Документация 

Заповед № 219/27.08.2019г. класиране - публикувана на 27.08.2019


Публикувано на 12.07.2019

Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907.

Заповед №184 от 12.07.2019 г.

Документация 

Заповед 190/30.07.2019 - класиране публикувана на 31.07.2019


Публикувано на 12.03.2019

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а".

Заповед № 66/12.03.2019г.

Документация

Заповед № 80 - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад.

Заповед

Документация

Заповед №67 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k".

Заповед

Документация

Заповед №68 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 20.02.2019

Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б".

Заповед №44 от 20.02.2019 г.

Документация 

Заповед №61 от 07.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 12.02.2019

Заповед №34 от 11.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1903, Подотдел: 85 "о-1" и 102 "y".

Заповед №34 от 11.02.2019 г.

Документация

Заповед № 55/26.02.2019 - класиране


Публикувано на 28.01.2019

Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н".

Заповед №23 от 28.01.2019 г.

Документация

Заповед № 37/12.02.2019 - класиране


Публикувано 04.01.2019
Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община Мирково
 
 
Заповед №22/28.01.2019 - класиране - публикувана 28.01.2019

публикувано 23.10.2018
 
Заповед № 268/ 22.10.2018г. и Документация за участие в  открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен скалад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект № 1823 подотдел: 134 "г-1"
 

публикувано 15.10.2018

Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133 "ч-4".

Заповед

Документация

Заповед № 278/02.11.2018 - класиране


Публикувано 25.09.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1820, Подотдели: 76 "в", 74 "в1" и 74 "б1"

Заповед 227

Документация


публикувано на 18.09.2018

Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.".

Заповед №224

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад

Заповед №219 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №218 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 05.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №215 от 05.09.2018 г.

Документация


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1811

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1810.

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1809

Заповед и документация

Документи


публикувано 15.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1808, подотдел 131 "в1".

Заповед и документация

Документи


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково, обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "Гора" за 2018 г.  - публикуван 20.02.2018


публикувано 12.12.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1706, подотдел 126 "л" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 29.11.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1704, подотдел 159 "в", 159 "е" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 17.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1705 подотдели: 66 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 10.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1704 подотдели: 159 „в“, 159 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 09.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1703 подотдели: 121 „п1“, 137 „б“, 137 „д“, 141 „и“, 141 „к“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1702 подотдели: 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита  дървесина от временен горски склад от  обект № 1702-1,  отдели/ подотдели 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“,  на територията на община Мирково.

Заповед

Документация

Приложения

Проект на договор


публикувано 11.09.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1701, подотдел 67 „е“.

Заповед

Документация 

 


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "ГОРА" 2017 - Прочети


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1608, подотдели 85 „е“, 86 „а“  на територията на Община Мирково

Заповед

Доцументи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад обект № 1606-1 на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад от  обект № 1605-1,  отдели/подотдели 629 „в“,  на територията на община Мирково

Заповед

Документи

Приложения

Проект на договор 


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1605, подотдел: 129 „в“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

Заповед 124

Документи


17.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1603 подотдели: 134 „а-1“, 67 „д“, 67  „г“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


09.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1602 подотдел: 63 «г» на територията на Община Мирково;

Заповед

Документи


02.03.2016 г.

Заповед №45 - открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - Прочети

Документация за участие - Изтегли


Годишен план за ползване на дървесина - Прочети


ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект No1503, подотдел 208 „б“. 

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1504 подотдел: 264 «к» на територията на Община Мирково 


Открит конкурс с предмет "Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1503, подотдел 208 „б“"


 

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

 

 

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.