Архив - наредби, програми, планове и др

Наредба

 *Връзка* 

 • Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 г.

изтегли

 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково

изтегли

 • Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата в Община Мирково.

 изтегли

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Мирково. 

 изтегли

 • Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Мирково.

 изтегли

 •  Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда и условията за гледане на животни и птици на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда и условията за поддържане и опазване па чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за управление на общинските пътища

 изтегли

 • Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет - Мирково

 изтегли

 • Наредбата за организацията на движеното на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник

 изтегли

 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца в Община Мирково

 изтегли

 • Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Мирково /03.02.2018/

 изтегли

 • Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Мирково /03.02.2018/

 изтегли

 • Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинска детска градина на територията на Община Мирково

 изтегли

 • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

 изтегли

 • Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи отобщинския поземлен фонд

 изтегли

 • Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество в Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Мирково

  изтегли 

 • Наредба  за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

  изтегли 

 • Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково

  изтегли 

 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково 

  изтегли 

 • Наредба за условията и реда за прилагане на публично-частно партньорство на Община Мирково - отменена с Решение № 359 по Протокол № 30 от 26.04.2018 г.

   изтегли

 • НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

  изтегли 

 • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО

  изтегли 

 • Проект за актуализиран списък на имоти, общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост -2016 година

 изтегли

 • Наредба за определяне видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите от общинско звено“Гора“ (21.10.2013)

 изтегли

 • Наредба за управление на горските територии на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - актуализирана 03.04.2019

 изтегли

 • Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в Община Мирково (16.03.2012) (Приложение №5 -  изтегли)

 изтегли

 • Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества (27.01.2014)

изтегли

 • Наредба за символикатa

 изтегли

 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти

 изтегли

 • Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково

 изтегли

 • Наредба за търговската дейност на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

изтегли

 • Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мирково
 • отменена с Решени №36 по Протокол № 3/17.12.2019 г.

 изтегли

 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи на територията на Община Мирково

 изтегли

 • Наредба за регистрацията, стопанисването и контрол на кучетата в Община Мирково
 • Отменена с Решение № 1008 от 19.10.2018 г. по Адм. №584/2018 г. на АССО

 изтегли

 

Програми и планове

*Връзка*
 • Общинска програма за закрила на детето 2019 г.

изтегли
 • Общински план за младежта 2019 г.

изтегли
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2020 ГОДИНА - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. -  - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 г.  - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година

 • Публикувано на 03.01.2019
изтегли
 • Междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. 

 • публикувано на 05.09.2018
изтегли
 • Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост-проект                                                                          

 • публикувано на 24.04.2018

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2019

изтегли
 • Общински план за младежта 2018

изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето 2018

изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 

изтегли
 • ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016 г.  - 2017 г.

изтегли
 • Общински план за младежта 2017 година

изтегли
 • План за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Мирково 2015-2020

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2018

изтегли
 • Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

изтегли
 •  Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2017-2021г.

изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Мирково за 2017г.

изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково 

изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Мирково 

изтегли
 •  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 ГОДИНА 

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2016г.

изтегли
 • СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО 2015 – 2019 ГОДИНА

изтегли
 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО
  ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

изтегли
 • ГОДИШНА ПРОГРАМА
  ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО
изтегли
 • Последваща оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Мирково 2007-2013г. и Приложение

изтегли

прил. 

 • Проект на актуализиран списък на завладени безстопанствени имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2014 г. (15.09.2014)
изтегли
 • Проект на Предварителна оценка на общински план за развитие на община Мирково 2014-2020 (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Общински план за развитие на община Мирково за периода 2014-2020 (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация на община Мирково (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Интегриран план за обновяването на населените места на община Мирково за периода 2014-2020 (08.08.2014)

изтегли
 • Проект на актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. (17.07.2014)

изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти, общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2014 г. (05.06.2014)

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за 2015 г. (10.06.2014)

изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето 2014 г. (29.04.2014)

изтегли
 • Проект на Общински план за младежта 2014 г. (12.03.2014)

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане в Община Мирково през 2014 г. (11.02.2014)

изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2014  г. (07.01.2014)
изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за 2013 г. (05.06.2013)
изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2013 г. (26.02.2013)
изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково (14.05.2012)
изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мера и други имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2012 г. (14.05.2012)
изтегли
 • Стратегия за управление на  общинска собственост  в  Община Мирково 2012–2015 г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2012  г.
изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2012  г. (22.03.2012)
изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 13.06.2011)
изтегли
 • Актуализиран списък на имоти общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 28.05.2011) 
изтегли
 • Актуализиран списък на имоти общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 29.04.2011) 
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2011  г. 
изтегли
 • Стратегически план за развитие на  туризма в община Мирково
изтегли
 • Програма за енергийна ефективност за 2010 година на Община Мирково
изтегли
 • План за енергийна ефективност на Община Мирково 2010 - 2015
изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето В Община Мирково за 2010 г.
изтегли
 • План за развитие 2007 - 2013
изтегли
 • Стратегия за управление на общинска собственост
изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.