Публична покана с предмет „Неотложни възстановителни работи на мост"

Възложител: Община Мирково
ID: 9042808
Описание: Публична покана с предмет „Неотложни възстановителни работи на мост при о.т. 160 – о.т. 161 и на мост при о.т. 117 – о.т. 217 над р. „Мирковска“, с. Мирково“.
Краен срок: 26.06.2015 г. (вкл.)
Документи:

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

КСС -  изтегли

Дата, час и място на отваряне на офертите:

29.06.2015 год., 10:00 ч., Заседателна зала №2, етаж II на Община Мирково.

Проткол

Протокол комисия 03.07.2015

Договор - 10.07.2015

Авторски надзор

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0005
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково“, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР

Описание:

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково“, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР
Документи:

Решение

Покана 19.05.2015 -  изтегли

Доклад 20.05.2015 -  изтегли

Решение 21.05.2015 -  изтегли

Договор 28.05.2015 -  изтегли

„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР”

Описание:

„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР” , включваща Предвижда се проектиране на наблюдателна кула, с възможност за разширение, на която ще бъдат монтирана Локаторнa Станция /ЛС/ проектирани и изработени на базата на микропроцесорни и компютърни технологии. В сградата на Общината ще бъде позициониран Център за управление и приемане на данните /ЦУ/ от отдалечените ЛС, обработва информацията и я визуализира върху цифровизирани топографски карти на района, който е под наблюдение, извършва прогноза за възможното развитие на пожара, също така показва актуална информация от метеорологичната станция, местоположението на мобилните групи, някои от които могат да са снабдени с Мобилни Станции /МС/.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 07.05.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци - изтегли

Технически проект - изтегли

Проект на договор - изтегли

Техническа спецификация кула - изтегли

Комисия

Протокол №1 21.05.2015

Протокол №2 03.06.2015

Покана за отваряне на ценови предложения 08.06.2015

Протокол №3 12.06.2015

Обобщен Протокол 17.06.2015

Решение 17.06.2015

Избор на изпълнител на СМР „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0002
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” Дейностите, предвидение за изпълнение по предмета на настоящата поръчка ще бъдат извършени на територията на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвените и одобрени проект и техническа спецификация.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 07.05.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци - изтегли

Работен проект - изтегли

Разяснение №1 24.04.2015 - изтегли

Разяснение №2 30.04.2015 - изтегли

Комисия

Протокол №1 - 01.06.2015

Покана за отваряне на ценови оферти 07.07.2015 

Протокол №2 - 04.08.2015

Протокол №3 - 04.08.2015

Реяение 74 -04.08.2015

Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0001 (прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО”

Описание:

 Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО” Дейностите, предвидение за изпълнение по предмета на настоящата поръчка ще бъдат извършени на територията на село Смолско, община Мирково, съгласно изготвените и одобрени проект и техническа спецификация.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 09.03.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци и работен проект - изтегли

Разяснение /първо по ред/ 10.02.2015

Разяснение /второ по ред/ 19.02.2015

Разяснение /трето по ред/ 23.02.2015

Решение за промяна 23.02.2015

Решение за прекратяване 25.02.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.