Вътрешни правила и документи

Вътрешни правила  *Връзка* 
  • Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Мирково
 изтегли
  • Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на Община Мирково.
 изтегли
  • Вътрешни  правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител и деловодна дейност в Община Мирково
 изтегли
  • Правилник за вътрешния трудов ред на Община Мирково
 изтегли
  • Вътрешни правила за планиране организиране и провеждане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори
 изтегли
  • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача
 изтегли
  • Вътрешни правила за работната заплата в Община Мирково
 изтегли
  • Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община Мирково - 2020 година
 изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.