Последни новини

Обявление от Министерство на околната среда и водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София Ви уведомява, че съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), от Министерството на околната среда и водите е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001043 „Етрополе - Байлово“.

Защитената зона е разположена в землищата на разположена в землищата на гр. Ботевград, с. Врачеш, община Ботевград, област София, с. Байлово, с. Белопопци, с. Горно Камарци, с. Долно Камарци, с. Макоцево, с. Осоица, с. Саранци, с. Стъргел, с. Чеканчево, община Горна Малина, област София, с. Голема Раковица, с. Огняново, община Елин Пелин, област София, с. Бойковец. гр. Етрополе, община Етрополе, област София, с. Бърдо, община Ихтиман, област София, с. Буново. с. Каменица, с. Мирково, с. Смолско. община Мирково, област София.

Пълният текст на проекта на заповед, както и допълнителната информация към нея, е публикуван на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите -https://www.moew.government.bg/, раздел „Обществени обсъждания“ и на интернет страницата на РИОСВ - София, https://riew-sofia.org/, тема „Защита на природата“, подтема „Новини“: https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2020-09-30-08-16-25.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения или предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Редовно заседание на Общински съвет Мирково 29.03.2021

На 29.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 18-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

 

Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-738 и XI-737, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.738 и 48324.200.737) по регулационен план на с. Мирково за обединяване на едно УПИ X-1, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.1).

Заповед № 39/22.02.2021

Обявление

Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936) по регулационен план на с. Мирково за разделяне на две УПИ-та – УПИ XIV-1535, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1535) и УПИ ХХI-1536, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1536).

Заповед № 34/15.02.2021

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.