Последни новини

Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково

Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПРЗ на УПИ I-166, кв. 51а за разделяне на два нови УПИ I-184 и УПИ IV-186, кв. 51а по плана на с. Смолско

Заповед РД-253/07.11.2023г.

 

ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Считано от 11.10.2023г. стартира 30 дневния задължителен срок за обсъждане на областно и общинско ниво на изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа), и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 16.10.2023

На 16.10.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 49-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ НА ЯСНО ДЕФИНИРАНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ОБЩИНА МИРКОВО

На вниманието на заинтересованите лица предоставяме Доклад от проведено анкетно проучване. Същият е изготвен в изпълнение на проект: „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково“ финансиран по Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-2.025-0098-С01/06.02.2023 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

ДОКЛАД

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.