Последни новини

Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г.

Съобщение за издадена Заповед № 120/ 25.05.2021г. на Кмета на Община Мирково по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 48324.197.16 по КККР на с. Мирково, община Мирково местност „Кофата (Къдравец)”, НТП – за стопански двор, собственост на Димитър Асенов Димитров.

Съобщение

 

ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г., за одобрен със  Заповед  №128/01.06.2021г. на Кмета на Община Мирково за ПУП (План за регулация и застрояване) на УПИ XV-169, кв.20 по регулационния плана на с.Буново и промяна на УПИ XV-169, V-168 и XIII-173, кв.20 с ПИ с идентификатори 07051.402.169, 07051.402.168, 07051.402.173 по КККР на с. Буново, община Мирково

Прочети

Обявление № АБУ-7/31.05.2021г.

Обявление № АБУ-7/31.05.2021г. за одобрен със Заповед № 123/28.05.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ VII-516 и УПИ VIII-517, кв. 10 по регулационния план на с. Буново и образуване на нови УПИ VII-818 и УПИ VIII-819, кв. 10 / ПИ с идентификатор 07051.402.819 и 07051.402.818 по КККР на с. Буново/

Прочети

Покана за участие в обществено обсъждане, относно намерение за поемане на дългосрочен дълг от Община Мирково

На основание чл.15, ал.1 във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда на провеждане на обществено обсъждане на проекти, финансирани чрез поемане на дългосрочен дълг от Община Мирково, Община Мирково обявява провеждане на обществено обсъждане на намерението да реализира инвестиционни проекти чрез поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ“ ЕАД.

Покана обществено обсъждане

Инвестиционните проекти, които ще бъдат финансирани чрез дълга са:

1.“Рехабилитация на общински път 60037 (SFO 1431) I-6 /Долно Камарци-Пирдоп/-Мирково-Граница община/Мирково – Челопеч/ от км 3+710 до км 7 +400,с.Мирково,  находящ се в ПИ 000504, 000505, 000561, 059048 в землището на село Мирково“. 

2.„Реконструкция на водопроводна мрежа на село Буново, община Мирково “ - Етап 1

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.