Последни новини

Съобщение за обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 СЪОБЩЕНИЕ:

   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение № 640 от Протокол № 42/30.03.2023 г. на общински съвет Мирково, на 06.06.2023 г. от 10 00 ч. в сградата на кметството на с. Буново, ще се проведе обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-604, УПИ V-604, кв. 64 по имотни граници и обособяване на три нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640, кв. 64 /ПИ с идентификатори 67636.66.673, 67636.66.674, 67636.640/ по плана на с. Смолско

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г.

 

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР на УПИ XXIII-148, УПИ XXIV-общ. , УПИ XXV-трафопост и УПИ XI-153, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.148, 48324.200.общ., 48324.200.общ. и 48324.200.153/ по плана с. Мирково.

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.04.2023

На 25.04.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 43-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Мирково обявява обществено обсъждане, във връзка с изготвен Горскостопански план за горите, собственост на общината.

На основание чл.89, ал.3, чл. 90, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 18 от 2015 г., за инвентаризация в горските територии, Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково – wwwmirkovo.bg e публикуван Горскостопанскиs план за горите, собственост на общината.

Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с материалите в ОЗ „Гора“, в сградата на община Мирково, всеки работен ден от 08.00 до17.00 ч..

Срока за подаване на писмени становища и предложения е 20.04.2023 г. до 17.00ч.

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.04.2023 г. в зала № 1, 1 -ви етаж, от 10.00 ч. в сградата на общината.

Грскостопански план

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.