Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 16.10.2023

На 16.10.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 49-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

ДОКЛАД ОТ ПРОУЧВАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, АНАЛИЗИ, КОНСУЛТАЦИИ В ПРОЦЕСА ПО ФОРМУЛИРАНЕ НА ЯСНО ДЕФИНИРАНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТЕЩИ ИНСТРУМЕНТИ И ФОРМИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АКТИВНОСТТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР, ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА В ОБЩИНА МИРКОВО

На вниманието на заинтересованите лица предоставяме Доклад от проведено анкетно проучване. Същият е изготвен в изпълнение на проект: „Прякото участие на гражданите във вземането на решения на местно ниво – път към изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в Община Мирково“ финансиран по Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-2.025-0098-С01/06.02.2023 г. по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

ДОКЛАД

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.09.2023 г.

На 25.09.2023 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 48-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Заповед № РД 210/14.09.2023

Заповед № РД 210/14.09.2023 относно започване на административно производство за изменение на Заповед №213/03.09.2013 на Кмета на община Мирково

Заповед № РД 210/14.09.2023

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.