Последни новини

Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ

Заповеди на Директора на Областна дирекция ''Земеделие' - Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ разпределени в границите им. На територията на община Мирково

Мирково

Смолско

Буново

Бенковски

Каменица

Съобщение за тренировка във връзка с тестване на националната система за ранно предупреждение и оповестяване

 СЪОБЩЕНИЕ

                           УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.10.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ /НСРПО/, ВКЛЮЧВАЩА И „ЕЛАЦИТЕ –МЕД“  СЕЛО МИРКОВО.

ПО ВРЕМЕ НА ТЕСТОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗЛЪЧЕНИ АВАРИЙНИ СИГНАЛИ, ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСАНИ СЪОБЩЕНИЯ И ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ НА ЖИВО.

 

Уведомление за техническо взривяване

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ 29.09.2020г. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.

  

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО

Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г.

Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г. Решение № 129/ 25.06.2020г. на Общински съвет Миркоо за одобряване на ПУП-парцеларен план за "Трасе за въздушен електропровод 20kV до кариера Миал" с. Мирково за ПИ с идентификатор 48324.176.4 в землището на с. Мирково.

Съобщение

Покана за 12-то редовно заседание на ОбС Мирково, което ще се проведе на 21.09.2020 г.

На 21.09.2020 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.