Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.05.2022

На 26.05.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 32-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Съобщение за изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

Съобщение за изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, предвиждащ нова техническа инфраструктура за обект „Нов кабел Ср.Н и нов трафопост в ПИ с идентификатор 67636.1.53 по плана на с. Смолско за захранване на обект: „Добив на подземни богатства - строителни материали – доломитизирани варовици и доломити от находище в с.Смолско”  с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД.

Съобщение

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 26.04.2022

На 26.04.2022 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 30-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация

Обявление № АБУ - 4 / 15.04.2022г.за изработен ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с. Мирково

Прочети!

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.