Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 29.05.2023

На 29.05.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 44-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община Мирково, за продължаване на тупик от о.т. 269 през о.т. 269а до о.т. 269б по плана на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г

Съобщение за обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 СЪОБЩЕНИЕ:

   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение № 640 от Протокол № 42/30.03.2023 г. на общински съвет Мирково, на 06.06.2023 г. от 10 00 ч. в сградата на кметството на с. Буново, ще се проведе обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП-ПР на УПИ IV-604, УПИ V-604, кв. 64 по имотни граници и обособяване на три нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640, кв. 64 /ПИ с идентификатори 67636.66.673, 67636.66.674, 67636.640/ по плана на с. Смолско

Заповед № РД-112/ 02.05.2023г.

 

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР на УПИ XXIII-148, УПИ XXIV-общ. , УПИ XXV-трафопост и УПИ XI-153, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.148, 48324.200.общ., 48324.200.общ. и 48324.200.153/ по плана с. Мирково.

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.