Последни новини

Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-738 и XI-737, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.738 и 48324.200.737) по регулационен план на с. Мирково за обединяване на едно УПИ X-1, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.1).

Заповед № 39/22.02.2021

Обявление

Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936) по регулационен план на с. Мирково за разделяне на две УПИ-та – УПИ XIV-1535, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1535) и УПИ ХХI-1536, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1536).

Заповед № 34/15.02.2021

Обявление

Редовно заседание на Общински съвет Мирково 25.02.2021

На 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

 

Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г.

Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП –план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с.Бенковски на едноетажна сграда – „Селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция, инвентар и селскостопански машини”.

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.