Последни новини

Съобщение за одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП)

Одобрен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Нов кабел Ср.Н и нов трафопост в ПИ с идентификатор 67636.1.53 по плана на с. Смолско за захранване на обект: „Добив на подземни богатства - строителни материали – доломитизирани варовици и доломити от находище в с. Смолско”  с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД.

Прочети

Уведомление на основание чл.18а, ал9 от АПК

Уведомление на основание чл.18а, ал9 от АПК

до Жана Ванкова

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обявление № АБУ - 10/ 28.09.2022г. за одобрен със Заповед №РД-227/ 26.09.2022г. на Кмета на Община Мирково

Обявление № АБУ - 10/ 28.09.2022г. за одобрен със Заповед №РД-227/ 26.09.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП- изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I-816, кв. 33 и УПИ XXIV-816, кв. 33 /ПИ с идентификатори 48324.200.1326 и 48324.200.1501/ и образуване на нов УПИ I- 1555, кв. 33 по плана на с. Мирково

Изтегли

 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 29.09.2022

На 29.09.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 36-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.