Последни новини

Заповед № РД-258/ 13.11.2023г. на Кмета на Община Мирково, за одобрен ПУП

Заповед № РД-258/ 13.11.2023г. на Кмета на Община Мирково, за одобрен ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.631 по КККР на с. Буново и образуване на нов УПИ IV- 837- за параклис, кв. 49 по плана на с. Буново, Община Мирково.

Заповед № РД-258/ 13.11.2023г.

 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 23.11.2023

На 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 2-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково

Заповед РД-253/07.11.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - ПРЗ на УПИ I-166, кв. 51а за разделяне на два нови УПИ I-184 и УПИ IV-186, кв. 51а по плана на с. Смолско

Заповед РД-253/07.11.2023г.

 

ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Считано от 11.10.2023г. стартира 30 дневния задължителен срок за обсъждане на областно и общинско ниво на изготвените Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа), и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.