Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.06.2022

На 27.06.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Съобщение за информационно предложение от община Мирково

Съобщение за информационно предложение от община Мирково

Прочети !

Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на квартал 79, УПИ І- за спортен стадион от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково и образуване на нов УПИ II – за отдих, и озеленяване в квартал 79 от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1383 по КККР на с. Мирково, собственост на Община Мирково

Обявление

Обявление № АБУ - 6/ 01.06.2022г. за одобрен със Заповед № РД-116/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ - 6/ 01.06.2022г. за одобрен със Заповед № РД-116/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на ПИ с идентификатор 48324.200.1392 по КККР на с. Мирково и новообразуване на УПИ I- за отдих, чешма и озеленяване, кв. 100 по плана на с. Мирково, собственост на Община Мирково.

Обявление

 

Обявление на основание чл.89, ал.3 от Наредба № 18 от 2015 г.

До всички заинтересовани лица,

 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.89, ал.3 от Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация в горските територии Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково - https://mirkovo.bg/ е публикувана обяснителна записка на изготвяния горскостопански план на общината. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите в стаята на ОЗ „Гора“ в сградата на Община Мирково всеки работен ден 08:00 до 12:00 часа.

Горскостопански план на община Мирково

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.