Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково

Проект “Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково е финансиран по договор BG161PO001/4.1-04/2010/053  за отпускане  на безвъзмездна финансова помощ по BG161PO001/4.1-04/2010 “Подкрепа на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини” по Оперативна програма “Регионално развитие”.

Бюджет на проекта: 989 414,13 лева

 От които:   

841 002,01 лева съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране от ЕФРР;

98 941,41 лева съставляващи 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансиране от националния бюджет;

49 470,71 лева съставляващи 5% от от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е задължителен собствен принос на Община Мирково;

 

Продължителност на проекта: 20 месеца

                                                                             

Цели на проекта

Обща цел на проекта

   С настоящия проект, възможността за наводнения в с. Буново ще бъде ограничена, чрез което неблагоприятните последствия за човешкото здраве и околната среда ще се сведат до минимум.

   Осъществяването на проекта ще намали до минимум риска за живота и имуществото на жителите на село Буново, ще подобри качеството на околната среда, ще повиши стандарта на живот на жителите и ще повиши привлекателността на общината като цяло.

   Общата цел на проекта напълно съответства на Операция 4.1 “Дребномащабни местни инвестиции” на Приоритетна ос 4 “Местно развитие и сътрудничество” от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., а именно с проекта ще се осъществи инвестиционно намерение за предотвратяване на наводнения на територията на Община Мирково, чрез който ще се повиши качеството на живот на гражданите и съответните екологични условия, при които те живеят.

 

Специфични цели и очаквани резултати

 

  • Защита на живота и здравето на гражданите на с. Буново, като се намалят рисковете от наводнения, чрез осъществяване на мероприятия, предотвратяващи евентуални наводнения, предизвикани от високите води на река Буновска.
  • Предотвратяване на поражение, нанесени на път SFO 1430 ІV 60035 /І-6/, Долно Камарци-Пирдоп, единствения свързващ населението на с.Буново с други населени места. Посочения път минава непосредствено и успоредно на река Буновска, което е предпоставка за сериозни поражения върху него, при евентуално наводнение.
  • Предотвратяване на възможни свлачищни процеси, породени от високи води, в резултат на което може да се стигне до разрушаване на жилищни и селскостопански сгради, тъй като реката минава през средата на селото.
  • Предотвратяване на заливането на обработваеми земеделски земи.
  • Предотвратяване разрушаването на части от водоснабдителната инфраструктура на село Буново.
  • Повишаване качеството на живот и подобряване на жизнената среда на населението на с. Буново.
  • Подобряване на екологичната устойчивост на района.

 

Новини:

Резултати:

В процес на реализация  

 

   Този документ е създаден в рамките на проект с регистрационен номер BG 161PO001/4.1-04/2010/53 “Корекция на река Буновска, с. Буново, община Мирково”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”, съфинансиран от Европейския съюз.

   Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.