Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 - BG05FMOP001-5.001

images/2022/11/tom.jpg

Наименование на проектното предложение: 3-1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Мирково, финансиран по договор за отпускане на безвъзмездна  финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане с наименование: BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“.

 Кратко описание на проекта/информацията:

 Настоящето проектно предложение е резултат от задълбочен анализ на нуждите на уязвимите лица и хората в риск от община Мирково. Проектното предложение  е Създадено в  отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на хората, които се нуждаят от социална закрила в най- висока степен. Проектът е  разработен  в съответствие с изискванията на операциите от тип 3 по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, като се фокусира върху лицата, засегнати в най- висока степен от последиците от кризата. С осъществяване на проекта се допълват комплексните общински мерки, предприети в отговор на кризата, като се фокусира върху лицата, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация. Планира се проекта да обхване 70 лица от целевите групи, които да получават храна в работни дни за времето на изпълнение на дейността.

 Цел на проекта/информацията

 Главната цел на проектното предложение е намаляване на броя на живеещите в бедност в община Мирково, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.

 Специфичните цели на проекта са:

 -      Приготвяне и доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

-      Допълване и разширяване на  националните мерки за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най- нуждаещите се лица. 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.