Проект BG05SFPR002-2.001-0104 „Грижа в дома в община Мирково“

images/2023/01/lg.png

Нова процедура за подбор на заемане на  длъжност домашен помощник - публикувано на 02.08.2023


Подбор на потребители

Подбор на персонал

ИНФОРМАЦИЯ

по проект BG05SFPR002-2.001-0104 „Грижа в дома в община Мирково“

 

На 10.01.2022г. кметът на Община Мирково – г-жа Цветанка Йотина сключи договор BG05SFPR002-2.001-0104 - С01 с наименование BG05SFPR002-2.001-0104 „Грижа в дома в община Мирково“, който се финансира по процедура  BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Проектът ще се изпълнява в периода 01.03.2022 г. - 01.04.2024 г. и е на обща стойност 109 893.80  лева.

Проектното предложение предвижда предприемане на мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги, осигуряване на подходяща социална закрила и основни услуги за 20 нуждаещи се лица от община Мирково. Планирано е обхванатите лица да имат достъп до интегрирани услуги, насочени към грижа в дома, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, предоставяне на здравна информация.

 

Целите на проекта са:

 • Да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Разширяване на възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации;
 • Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги, ориентирани към индивида грижи;
 • Насърчаване на достъпа до социална закрила;
 • Осигуряване на по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората, основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на сближаване.

 

Очакваните резултати от реализация на проекта са:

 • Обхванати най-малко 20 потребители на интегрираните мобилни услуги;
 • Подобряване на координацията и интеграцията на социалните услуги и осигуряване на равен достъп до социални и здравни услуги на хората от уязвимите групи;
 • Осигуряване качество на мобилните интегрирани здравно-социални услуги, предоставяни по домовете на обхванатите лица;
 • Индивидуализация на предлаганата подкрепа, по-точна оценка на потребностите и прилагане  на мултидисциплинарен подход;
 • Осигуряване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за самообслужване и грижи, ориентирани към човека;
 • Реализиране на подход с висока степен на сътрудничество и комуникация между здравните, социалните професионалисти и специалистите от други сектори;
 •  Споделяне на информация между членовете на екипа, грижите за потребителите;
 • Създаване на цялостен план за справяне с биологичните, здравословни, и социални нужди на потребителя;
 • Предоставяне на интегрирани услуги, предвиждащи запазване достойнството и независимостта на потребителя и осъществявани при спазване на основните етични и морални принципи;
 • Устойчивост на професионалния стрес и формиране на умения за справяне с проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“ по отношение на наетите по проекта лица;
 • Повишена професионална компетентност на наетите за работа по проекта лица;
 • Издадени удостоверения за проведените обучения;
 • Осигуряване качество на мобилните интегрирани здравно-социални услуги;
 • Подпомагане професионалното и личностно развитие на персонала, подобряване работната среда и атмосфера, организацията на работа, като по този начин и цялостно съдейства за повишаване на качеството на работа.
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.