Последни новини

Покана

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
ЗА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД
ПО ПРСР 2007-2013 г. – МЕРКИ 121, 122 И 123,
ВЪВ ВАШИЯ ГРАД
•Какви са възможностите за финансово подпомагане
на Вашия одобрен проект по ПРСР 2007-2013 г.?
•Как да получите улеснен и бърз достъп
до кредити и банкови гаранции?
•Как да се възползвате от гаранционната схема на
Националния гаранционен фонд
по мерки 121, 122 и 123 от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.?
•Кои банки са акредитирани от
Националния гаранционен фонд
за осъществяване на гаранционната схема по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.?
Заповядайте на среща за разясняване на възможностите
за кредитиране от търговски банки чрез гаранция от
Националния гаранционен фонд на
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
на следната дата:
•11 февруари 2014 г. от 11:00 часа в хотел
„Бест Уестърн Плюс Бристол”, гр. София, бул. “Христо Ботев” 69
ВХОДЪТ Е БЕЗПЛАТЕН

 изтегли

2014-02-07

Покана

 УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

 Имам удоволствието да Ви поканя на заключителна пресконференция /информационно събитие/ по повод приключването на проект „Корекция на р. Буновска, с. Буново, община Мирково”, финансиран по Договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”

Информационното събитие ще се проведе на 20.12.2013 г. (петък), от 11:00 ч. в сградата на Общинска администрация – Мирково, Конферентна зала № 2.

С уважение,

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Буновска, село Буново, община Мирково”  по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково, област Софийска и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 изтегли

2013-12-17

Покана

ПОКАНА

На 20.12.2013 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 29-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.


ПОКАНА

На 17.12.2013г. /вторник/  от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.


ПОКАНА

На 17.12.2013г. /вторник/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.


ПОКАНА

На 18.12.2013г. /сряда/  от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 20.12.2013г  29-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

2013-12-14

Обява обществено обсъждане

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.84 ал. 2 от Закона за публичните финанси

Кметът на Община Мирково

ОБЯВЯВА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от местната общност на: Проекта на Общински бюджет 2014г. на 19.12.2013г./четвъртък/ от 10:30ч. в заседателната зала №2 в сградата на общинска администрация с. Мирково.
Материалите за общественото обсъждане са публикувани на сайта на общината и са на разположение на гражданите в финансов отдел /при Г-жа Кръстева / в сградата на общинска администрация Мирково.

 изтегли

2013-12-05

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.