Последни новини

Покана

ПОКАНА

На 23.05.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 10,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник /  от 11,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г. /вторник/  от 14,30 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.,  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-05-16

Покана

 Уведомяваме Ви, че Национална агенция по приходите /НАП/ провежда разяснителна кампания сред данъкоплатците и осигурителите по повод деклариране и плащане на данъци и осигуровки.

 В община Мирково ще бъде проведена работна среща с представители на НАП на 10.04.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в Конферентна зала 2, сграда на общината с.Мирково.

 Предвид гореизложеното, в случай че темата представлява интерес за Вас, Ви приканваме за участие в работната среща.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИРКОВО

2014-04-09

Покана

ПОКАНА

На 27.03.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 32-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-03-21

В Община Мирково ентусиазирани да продължат работата по проекти и през новия програмен период

 

 На информационна среща в община Мирково екипът на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България (ОИЦ-София) представи оперативните програми, които ще функционират пред новия програмен период 2014-2020 г. На срещата присъстваха представители на местната администрация, бизнеса, неправителствени организации, образователни институции, медии. Те бяха запознати с мерки в техните сфери, които ще получат европейско финансиране за новия седемгодишен период. Присъстващите изразиха готовност и ентусиазъм за разработване на проекти, а представителите на ОИЦ-София подчертаха готовността си да подпомагат работата по всяко добро проектно предложение. Представена беше и нормативната база, касаеща новия програмен период 2014-2020 година, както и бъдещи инициативи на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България.

 Събитието в община Мирково е част от цикъл информационни срещи на тема „Представяне на новия програмен период 2014-2020 г.“, каквито ОИЦ-София провежда във всяка от общините на Софийска област.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 изтегли

2014-03-09

Уведомление

 Община Мирково изпълнява дейности по проект „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, финансиран по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ асфалтиране на улици в село Мирково и подмяна на прилежащите им бордюри.

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

 Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че разрешаваме БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползването на вече подменените (стари) бордюри и извадените тротоарни плочки. Жителите, желаещи да използват същите не трябва да изискват изрично разрешение от Кмета на Община Мирково.

Общинска Администрация - Мирково

2014-02-24

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.