Последни новини

Покана

ПОКАНА

 На 29.10.2014 г. /сряда/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 15:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-10-21

 

Първа копка

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, 

 Заповядайте на 14.10.2014 г./вторник/ от 11:00 часа, на площад „Разкола“, с.Мирково, заедно да направим „Първа копка“, поставяща начало на строителството по проект „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково, Обект 2: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково“.

 Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/322/01088 от 14.12.2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие“.

2014-10-13

Покана

 Уважаеми жители и гости на Община Мирково, на 15.10.2014год. от 10:30 часа в ОУ "Георги Бенковски" с.Мирково ще се проведе мероприятие под мотото "Да спортуваме заедно", което е съвместно с Областният информационен център гр. София 

2014-10-10

Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед №272 / 24.09.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се удължава срока за подаване на оферти за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл.№ 27 с площ 811,00 кв.м заедно с построените върху него двуетажна стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-27, кв.12 по плана на с.Буново, община Мирково.

 Заповедта е публикувана на страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-10-09

Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед №271 / 24.09.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се удължава срока за подаване на оферти за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67636.315.392  по КККР на с.Смолско заедно с построените върху него двуетажна сграда със застроена площ 98,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 25,00 кв.м., масивна сграда със застроена площ 54,00 кв.м.

 Заповедта е публикувана на страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-10-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.