Последни новини

Съобщение

 Община Мирково уведомява всички заинтересовани лица, че кампанията за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), касаещи физическите блокове, а именно техните граници, площ, начин на трайно ползване и допустимите за подпомагане площи в тях, ще стартира чрез теренни проверки от служителите на Общинска служба по земеделие след 09.06.2014 г.

 Добрата информираност на кандидатите за директни плащания на площ гарантира своевременно привеждане на площите в добро земеделско състояние, усвояване на европейските средства и по-малко санкции.

2014-06-09

Покана

ПОКАНА

На 23.05.2014 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 10,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник /  от 11,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г./вторник/  от 14,00 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на  общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 20.05.2014г. /вторник/  от 14,30 часа, във връзка с насроченото на 23.05.2014г.,  33-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на общинска администрация Мирково  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

2014-05-16

Покана

 Уведомяваме Ви, че Национална агенция по приходите /НАП/ провежда разяснителна кампания сред данъкоплатците и осигурителите по повод деклариране и плащане на данъци и осигуровки.

 В община Мирково ще бъде проведена работна среща с представители на НАП на 10.04.2014 г. /четвъртък/ от 11:00 ч. в Конферентна зала 2, сграда на общината с.Мирково.

 Предвид гореизложеното, в случай че темата представлява интерес за Вас, Ви приканваме за участие в работната среща.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - МИРКОВО

2014-04-09

Покана

ПОКАНА

На 27.03.2014 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА в заседателна зала №1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе 32-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 24.03.2014г. /понеделник/ от 16:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по предотвратяване и установяване конфликт на интереси към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към ОбС Мирково.

ПОКАНА

На 25.03.2014г. /вторник/ от 15:00 часа, във връзка с насроченото на 27.03.2014г., 32-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала 1 на общинска администрация Мирково,  ще се проведе заседание на  Комисията  по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-03-21

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.