Последни новини

Покана

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

 Уважаеми жители на Община Мирково,
 Каним Ви, на публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Мирково за 2015 г.
 Обсъждането ще се проведе на 25.11.2014 г. /вторник/ от 10:30 ч. в конферентна зала №2 в сградата на общинска администрация, с адрес с.Мирково ул. "Ал. Стамболийски" №35.
 Желаещите могат да се запознаят с материалите всеки работен ден от 8:00-12:00 и 13:00-17:00 ч. - дирекция "Обща администрация" - финанси.

  • Сборен бюджет на приходите за местни дейности за 2015 г. -  изтегли

2014-11-20 

ОИЦ-София и Oбщина Мирково откриват изложба и приемна

Изложба и приемна за граждани от община Мирково организират ОИЦ-София и местната управа на 25 ноември 2014 г.. Плакати с реализирани проекти от Общината през програмен период 2007-2013 ще бъдат изложени в сградата на общинската администрация (Зала №1), където от 13:30 до 14:30 часа ще е и изнесената приемна на екипа от ОИЦ-София. На нея всеки, който има конкретни въпроси относно реализирането на проект с възможност за европейско финансиране, ще получи информация.
Събитието е в рамките на общата инициатива „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ на мрежата от 28 информационни центъра в България.

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

2014-11-19 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 УВАЖАЕМИ ДЕЙЦИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И ДУХОВНОСТТА,

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 Денят на народните будители ни напомня още веднъж, колко важно е единството ни в името на майка България, колко нужни са ни днес, смирение, солидарност и човечност помежду ни, за да преодоляваме заедно и в разбирателство трудностите!

 Нека Божията сила и благодат да бъдат с вас в днешните дни на трудности и изпитания, които преживява обществото ни. Сега, като че ли повече от всякога имаме нужда от народни будители, от сеячи на истината и просветители, за да станем заедно участници в новото сияйно възраждане на националния ни дух.

 Пожелавам на вас, днешните народни будители, да следвате славния път на нашите велики предходници – скромни духовни учители, просветители, книжовници и революционери, които през XIX век успяха да пробудят народа ни за освободителна борба и за утвърждаване на нашата нова държавност.

 Позволете ми на този светъл общо български празник да ви поздравя най-сърдечно като ви пожелая да сте живи и здрави и още по-дръзновени в работата ви “на ползу роду” за нравственото изцеление на народа ни и за издигане на неговата всестранна просвета и култура.

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА МИРКОВО
1 ноември 2014 год.

2014-10-31

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД за Инсталация за производство на тухли, площадка с. Мирково, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т. за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.“ Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 30.10.2014г. до 30.11.2014г. в:

  1. Сградата на Община Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35, ет. 2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Мария Узунова Лалова – Еколог, Община Мирково, тел.: 0885329941.

2014-10-30

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.