Последни новини

Съобщение

Община Мирково уведомява своите граждани, че със Заповед №193/01.08.2013г. на Кмета на Община Мирково е открито производство по издаване на заповед за определяне на реда и условията за издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Мирково. Заинтересованите граждани могат да се запознаят с преписката, както и да правят писмени предложения и възражения в едномесечен срок в сградата на Община Мирково в Отдел «Специализирана администрация». Услугата се извършва по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998г. относно картата за паркиране на хора с увреждания /Приложение №1 към чл.99а, ал.1 от ЗДП, при спазване на следния ред:

Желаещите да ползват карта за паркиране, трябва да са с постоянен/настоящ адрес Община Мирково, които имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност над 50%   или  вследствие сърдечни, белодробни, зрителни заболявания имат определен с ТЕЛК/НЕЛК процент на трайно намалена  работоспособност.

Към заявлението се прилагат заверени копия на следните документи:
• решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;
• копие от лична карта;
• актуална цветна снимка;
• копие от нотариално заверено пълномощно и копие на личната карта на упълномощеното лице, в случай, че заявлението не се подава от лицето с увреждания /за децата от негов родител/;
1. Картите се изготвят от съответното длъжностно лице от Дирекция «Специализирана администрация»", което води регистър на издадените карти.
2. Срокът на издаване е 20 дни от датата на подаване на заявлението.
3. Срокът на валидност е не повече от срока на експертизата на ТЕЛК/НЕЛК.
4. При получаване на картата, правоимащото лице поставя подпис на картата, след което тя се ламинира.
5. Такса за услугата не се заплаща.
6. Картите се поставят на долния десен ъгъл на предното стъкло на МПС по такъв начин, че предната страна на картата да е ясно видима за проверка.
7. Картата е валидна само при присъствието на притежателя й, като водач или пътник, придружена с решение на ТЕЛК/НЕЛК
10. Издадената от Община Мирково карта дава на притежателя права за паркиране както в цялата страна, така и на територията на Европейския съюз.
11. В случай на неправомерно използване, картата се отнема за срок от една година.

Заявленията са по образец и се подават при специалиста «Социални дейности» в Община Мирково.

ОБЩИНА МИРКОВО

Покана

РК “Поп Недельо” с. Мирково и Община Мирково, канят жителите и гостите на Общината,

на 02.08.2013 г. от 20:00 часа на площад “Разкола“, с. Мирково, заедно да почетем с паметна вечер-заря паметта на всички от община Мирково, дали живота си за България.

На 04.08.2013г. от 11:00 часа в местността “Аджиица” да сведем глави пред участниците в Руско - Турската Освободителна война.  

Организатори: РК “Поп Недельо” и Община Мирково

2013-07-29

Обява

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 27.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в Зала № 2 на Общинска администрация – Мирково, екипа на Областен информационен център София – град за популяризиране на Кохезионната политика в България (ОИЦ –София) ще проведе първа среща по проект 0088-ОСЯ-3.3 „Изграждане и функциониране на Областен информационен център   София – град и София – област за популяризиране на  Кохезионната политика в България“, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ“.

Срещата предвижда представяне на функциите и дейностите на ОИЦ – София, подготовка на следващия програмен пеиод 2014 – 2020 г., както и бъдещите оперативни програми. 

2013-06-19

Обява

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Приканваме Ви да присъствате на “Първа копка”, поставяща начало на изпълнението на проект “Подкрепа за развитие на интегриран селски туризъм в община Мирково”, включващ изграждане на етнографски център на открито, състоящ се от покрита сцена и прилежащ „площад“. Проектът е финансиран по Договор № 23/313/00164 от 19.11.2012 год., сключен между Община Мирково и ДФ “Земеделие”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.

Тържественото откриване на обекта ще бъде на 13.06.2013 год. /четвъртък/ от 10:00 часа в местността „Бърдо“ (игрището).

ОБЩИНА МИРКОВО


2013-06-12

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.