Последни новини

Протокол

ПРОТОКОЛ

№ 2/04.11.2015 год.

На 04.11.2015 г., в 10:00 часа, във връзка с Решение № 667 от Протокол №51 от 27.07.2015    г. на Общински съвет - с. Мирково и на основание чл. 37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ); чл. 100, ал. 1,2, и 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед №217 от 17.09. 2015 г. на секретаря на Община Мирково, (изпълняващ правомощията на кмета на Община Мирково със Заповед №158/06.07.2015 г.) в заседателна зала №2 на общината, се проведе заседание на комисията със задача да разгледа подадените заявления по реда на чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ за стопанската 2015/2016 година и да определи необходимата за всеки кандидат площ, съобразно условията на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпредели пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, съгласно Приложение №1 към Решение№667 от Протокол №51 от 27.07.2015 г. на Общински съвет - с. Мирково, състоящо се от 75 бр. имота с обща площ 746,400 дка, на правоимащите лица с регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ в землище Бенковски.

Прочети протокола

Обява

О Б Я В А 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 26.01.2016 г., 27.01.2016 г. и 28.01.2016 г. в Националната гвардейска част – гр. София

Виж цялата обява

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.