„Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0017 (Прекратена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Описание:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени в землището на село Смолско, бщина Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации. Поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно изготвени роботен проект, технически спецификации и количествени сметки приложени към документацията за участие.
Краен срок: 09.01.2014 16:00
Документи:

Решение (572323)

Обявление за обществена поръчка (572324)

Документация за участие -  изтегли

Приложения -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Количествена сметка -  изтегли

2013-11-28

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.