Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0016 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Консултантски услуги за управление на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност по време на изпълнение на проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ, сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ”Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с отговорност относно: 1.1. Законосъобразното изпълнение на проекта, съобразено с националното и европейско законодателство, указанията и условията на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.2. Контролирането на спазването на графика за изпълнение на проекта; 1.3. Следене за нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта; 1.4. Пълнотата и правилното съставяне на необходимите документи по време на изпълнение на проекта - спазване на реда и условията на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 1.5. Подготовката на цялата документация от отделните етапи, която става неразделна част от документацията за окончателно отчитане на проекта; 1.6. Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: между Възложителя и Разплащателна агенция, между Изпълнители строителство, строителен надзор и авторски надзор, между Изпълнителите на дейностите по проекта и Възложителя;
Краен срок: 11.12.2013 16:00
Документи:

Решение (569622)

Обявление за обществена поръчка (569623)

Документация за участие -  изтегли

Образци -  изтегли

Проект на договор -  изтегли

Техническо задание -  изтегли

2013-11-13

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.