Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение: Основен ремонт на улици в село Каменица, община Мирково

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействие
върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: Основен ремонт на улици в село Каменица, община Мирково:

Преглед на Съобщението

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.