Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община Мирково, за продължаване на тупик от о.т. 269 през о.т. 269а до о.т. 269б по плана на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.