Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на квартал 79, УПИ І- за спортен стадион от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково и образуване на нов УПИ II – за отдих, и озеленяване в квартал 79 от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1383 по КККР на с. Мирково, собственост на Община Мирково

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.