Обявление № АБУ - 6/ 01.06.2022г. за одобрен със Заповед № РД-116/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ - 6/ 01.06.2022г. за одобрен със Заповед № РД-116/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на ПИ с идентификатор 48324.200.1392 по КККР на с. Мирково и новообразуване на УПИ I- за отдих, чешма и озеленяване, кв. 100 по плана на с. Мирково, собственост на Община Мирково.

Обявление

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.