ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ от 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници.

 Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка с изготвянето на масиви за ползване  е необходимо в срок до 31 юли да подадат в общинска служба по земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици.

 Ползвателиите на земеделски земи са длъжни да представят в общинска служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.

 ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционална на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

 Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, от 2014г. В масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧЕНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.

 Образци на декларации/заявления може да бъдат получени от Общинските служби по земеделие (ОСЗ) или да бъдат изтеглени от тук.

 За експедитивност формулярите може да бъдат попълнени в електронен вид, подходящ за софтуера в ОСЗ. За да изтеглите формулярите в електронен вид натиснете тук.

2014-06-30

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.