Уведомление

 Община Мирково изпълнява дейности по проект „Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, финансиран по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ асфалтиране на улици в село Мирково и подмяна на прилежащите им бордюри.

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА СЕЛО МИРКОВО,

 Във връзка с гореизложеното Ви уведомяваме, че разрешаваме БЕЗВЪЗМЕЗДНО ползването на вече подменените (стари) бордюри и извадените тротоарни плочки. Жителите, желаещи да използват същите не трябва да изискват изрично разрешение от Кмета на Община Мирково.

Общинска Администрация - Мирково

2014-02-24

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.