Заповед № РД-258/ 13.11.2023г. на Кмета на Община Мирково, за одобрен ПУП

Заповед № РД-258/ 13.11.2023г. на Кмета на Община Мирково, за одобрен ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.631 по КККР на с. Буново и образуване на нов УПИ IV- 837- за параклис, кв. 49 по плана на с. Буново, Община Мирково.

Заповед № РД-258/ 13.11.2023г.

 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.