Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - ПР на УПИ XXIII-148, УПИ XXIV-общ. , УПИ XXV-трафопост и УПИ XI-153, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.148, 48324.200.общ., 48324.200.общ. и 48324.200.153/ по плана с. Мирково.

Заповед № РД-107/ 24.04.2023г.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.