Обявление № АБУ-14-07.12.2022 за одобрен със Заповед № РД-270/ 02.12.2022г

Обявление № АБУ-14-07.12.2022 за одобрен със Заповед № РД-270/ 02.12.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне на УПИ XVIII-65, кв. 74 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ XVIII-6, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.6/ и УПИ XIX-7, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.7/ по плана на с. Мирково

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.