Обявление № АБУ-5/19.05.2022г. за одобрен със Заповед № РД-101/13.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ-5/19.05.2022г. за одобрен със Заповед № РД-101/13.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация – обединяване на УПИ VII-513 и УПИ VIII-512, кв. 38 /ПИ с идентификатори 48324.200.513 и 48324.200.512 / и образуване на нов УПИ VII-1559, кв. 38 по плана на с. Мирково.

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.