Съобщение за изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии

Съобщение за изработен проект Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, предвиждащ нова техническа инфраструктура за обект „Нов кабел Ср.Н и нов трафопост в ПИ с идентификатор 67636.1.53 по плана на с. Смолско за захранване на обект: „Добив на подземни богатства - строителни материали – доломитизирани варовици и доломити от находище в с.Смолско”  с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД.

Съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.