Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 На основание чл. 122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ПРОЛАЙФ ТЕХНОЛОДЖИ” ЕООД за Инсталация за производство на тухли, площадка с. Мирково, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.5 от Приложение № 4 към ЗООС – „Инсталации за изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 т. за денонощие и/или с капацитет на пещта за изпичане над 4 кубични метра и с плътност на подреждане за една пещ над 300 килограма/кубичен метър.“ Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 30.10.2014г. до 30.11.2014г. в:

  1. Сградата на Община Мирково, с. Мирково, ул. „Александър Стамболийски“ №35, ет. 2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

 За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник отдел “Разрешителни по “КПКЗ”, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;
Мария Узунова Лалова – Еколог, Община Мирково, тел.: 0885329941.

2014-10-30

Покана

ПОКАНА

 На 29.10.2014 г. /сряда/ от 16:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала №1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 40-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:00 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 14:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт и вероизповедание към ОбС Мирково.

ПОКАНА

 На 27.10.2014 г. /понеделник/ от 15:30 часа, във връзка с насроченото на 29.10.2014 г., 40-то заседание на Общински съвет Мирково, в зала №1 на Общинска администрация Мирково ще се проведе заседание на Комисията по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към ОбС Мирково.

2014-10-21

 

Първа копка

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, 

 Заповядайте на 14.10.2014 г./вторник/ от 11:00 часа, на площад „Разкола“, с.Мирково, заедно да направим „Първа копка“, поставяща начало на строителството по проект „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково, Обект 2: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково“.

 Проектът е финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №23/322/01088 от 14.12.2013 г., сключен между Община Мирково и Държавен фонд „Земеделие“.

2014-10-13

Покана

 Уважаеми жители и гости на Община Мирково, на 15.10.2014год. от 10:30 часа в ОУ "Георги Бенковски" с.Мирково ще се проведе мероприятие под мотото "Да спортуваме заедно", което е съвместно с Областният информационен център гр. София 

2014-10-10

Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед №272 / 24.09.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се удължава срока за подаване на оферти за участие в публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с пл.№ 27 с площ 811,00 кв.м заедно с построените върху него двуетажна стопанска сграда със застроена площ 112,00 кв.м., паянтова стопанска сграда със застроена площ 38,00 кв.м., находящи се в урегулиран поземлен имот УПИ ІХ-27, кв.12 по плана на с.Буново, община Мирково.

 Заповедта е публикувана на страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-10-09

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.