Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково

Детайли

Обявление АБУ - 4/ 16.11.2020г. за  издадена Заповед № 284/ 12.11.2020г. на Кмета на Община Мирково за одобрен ПУП – изменение на план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 48324.200.699 /УПИ XIII-699, кв. 63/ по КККР на с. Мирково с отреждане за магазин и ЖС. 

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.