Съобщение за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”

Детайли

С Ъ ОБ Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда на Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност Кладенеца.

Виж цялото съобщение

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.