Последни новини

Заповед

Забранява се преминаването на тежкотоварни превозни средства /над 10 тона/ по уличната мрежа на село Мирково!

Заповед №259 / 19.11.2012 г. -  изтегли


2013-03-18

Заповед

 
ЗАБРАНЯВАМ:


 Използването на всякакъв вид пиротехнически средства и изделия, които при провеждане в действие създават светлинен, звуков, димен, газоотделящ, движещ или гърмящ ефект като пиратки, бомбички и други, реално представляващи опасност за живота, здравето и сигурността на гражданите на обществени места.

 При установяване на нарушенията, свързани с неспазването на настоящата заповед, от граждани, то същите ще бъдат сакционирани  съгласно разпоредбите на горепосочените нормативни актове.

 Контрол по настоящата заповед възлагам на служители на РПУ-Пирдоп, обслужващи Община Мирково.

 Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на обществеността- за сведение и изпълнение.

 
ЦВЕТАНКА ЙОТИНА
КМЕТ НА ОБЩИНА
МИРКОВО

2012-12-03

 

Покана

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

Имам удоволствието да Ви поканя на организираното от Община Мирково информационно събитие-пресконференция по повод стартирането на изпълнението на проект „Корекция на р.Буновска, с.Буново, община Мирково”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”, с регистрационен  номер: BG161PO001/4.1-04/2010/053 от дата 16.03.2012 г., подписан между Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на ОПРР и Община Мирково.

 1. Общият размер на проекта възлиза на 893 629,18 (осемстотин деветдесет и три хиляди шестотин двадесет и девет лева и 18 ст.) лева
 2. Общата стойност на допустимите разходи по проекта, финансиран по настоящия договор е 893 235,58 (осемстотин деветдесет и три хиляди двеста тридесет и пет лева и 58 ст.) лева, разпределени както следва: 

- 759 250,24 лева, съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансирането от ЕФРР;

- 89 323,56 лева, съставляващи 10% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е съфинансиране от националния бюджет;

- 44 661,78 лева, съставляващи 5% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, което е задължителен собствен принос на Бенефициента – Община Мирково.

3. Допълнителен собствен принос на Бенефициента – Община Мирково 393.60 лева.

Продължителността на проекта е 20 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Информационното събитие ще се проведе на 26.09.2012 г. (сряда), от 11:00 ч. в конферентна зала №2 в сградата на Общинска администрация – Мирково.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Корекция на река Буновска, село Буново, община Мирково”  по договор № BG161PO001/4.1-04/2010/053, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мирково, област Софийскаи при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

2012-09-21

Обява

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ви уведомяваме, че Община Мирково има намерение да реализира инвестиционен проект “Спортен комплекс, с. Мирково, община Мирково”.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ “СПОРТЕН КОМПЛЕКС, С. МИРКОВО, ОБЩИНА МИРКОВО” ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС

 

1. Данни за възложителя

Възложител: Община Мирково

БУЛСТАТ: 000777248

Адрес: с. Мирково, община Мирково, област Софийска,                                                                                                                                                           ул. „Александър Стамболийски” № 35

Представител: Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково

Пощенски код: 2086

Телефон: 07182 / 22 86

Факс: 07182 / 2550

e-mailТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

 

В границите на комплекса са предвидени:

 

 • Спортен център
 • Плувен басейн с прилежащи съблекални
 • Футболен стадион с обслужваща сграда за отборите и трибуни
 • Игрище за мини футбол
 • Тенис на корт
 • Тенис на маса
 • Игрище за баскетбол
 • Игрище за волейбол
 • Тоалетни за посетители
 • Паркинги за автобуси
 • Паркинги за автомобили

Спортен център

Сградата на спортният център е разположена в западната част на имота. Сградата е едноетажна със складово помещение в подпокривното пространство. На партерно ниво са разположени рецепция с офис за администрацията, съблекални, фитнес зала, мултифункционална зала, зали за тенис на маса, зала за игра на шах и зона за рехабилитация-масаж и тангентор. Предвидени са необходимите обслужващи помещения.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова .

Застроена площ /ЗП/ – 1009 кв.м.

 

Плувен басейн

Югозападно от спортния център е разположен открит плувен басейн с размери 25/12,5 м, осигурен за спортни мероприятия със стартови блокчета и маркирани коридори. Предвидени са необходимите съблекални и санитарни възли.

Водна площ – 325 кв.м.

Воден обем – 731, 25 куб.м.

 

Футболен стадион -обслужваща сграда

Обслужващата сграда се намира в пространството под главната трибуна на стадиона.

Сградата включва зони за отборите – симетрично разположени и включващи съблекални, душове, санитарни възли, стая за масаж, сауна, зала за разбор и стая за треньорите. За зоните за двата отбора са предвидени самостоятелни входове.

През централния вход е достъпна смесената зона със зала за пресконференции, тв студио, стая за интервю, стая за съдиите, първа помощ, допинг контрол и т.н. От централното фоайе се осъществява достъпа на играчите  до футболното игрище.

Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова .

Предвидени са необходимите обслужващи и технически помещения.

На главната трибуна са разположени 1200 места за посетители, VIP зона и места за журналисти, както и тераса за феновете.

В централната зона на имота са разположени игрища за мини футбол, тенис на корт, баскетбол и волейбол.

Предвидени са необходимите паркинги за автомобили и автобуси.

Разработени са паркови и рекреационни площи,  буферни зелени зони с места за почивка  като са използвани даденостите на естествения ландшафт.

За изграждането на архитектурния образ на сградите в комплекса е използвана комбинация от естествени материали  характерни за региона със съвременни строителни системи с цел изграждане на архитектурен образ хармонизиращ с природните дадености на околността.

Отделните сгради и съоръжения на комплекса са третирани така, че да създадат усещане за архитектурен ансамбъл, разположен в паркова среда.

В проектираните паркови зони са предвидени места за рекреация и наблюдение, разкриващи характерни гледки от обкръжаващия пейзаж.

 

ЗП  Стадион - главна трибуна:

 • Ø Първи етаж – 1410 кв.м.           Общо ЗП – 1410 кв.м.
 • Ø Площ трибуни – 1433 кв.м.       Разгъната застр. площ – 1600 кв.м.
 • Ø Втори етаж – 190 кв.м.                              

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение;

Регулационен план на с. Мирково.

 

4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Местоположение: в североизточната част на с. Мирково / видно от приложената скица/, община Мирково, ЕКАТТЕ 48324

Обектът не в близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, не се очаква трансгранично въздействие. При реализацията на проекта няма да има изграждане на  нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

         По време на строителството ще бъдат използвани строителни материали със съответните сертификати. По време на експлоатацията ще бъде използвана вода за битови нужди.

6 .Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

         По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци, като начина на третиране и местата за депониране ще бъдат определени след одобряване на проекта, съгласно дейставщата нормативна уредба.

 

7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

      Отпадъчните води по време на строителството ще бъдат от използване на вода за битови нужди, които отпадъчни води ще се се отвеждат от съществуващата канализационна система на с. Мирково.

 

Повече информация може да получите от служителите в Общинска администрация – Мирково.

 

Писмени становища и мнения се приемат в деловодството на Община Мирково.

2012-08-01

Предложение

Предложение за промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци.

Общинска администрация предлага промяна в чл. 58/1/:Размерът на дължимия туристически данък в средствата за подслон и местата за настаняване за 2012 година да бъде следния:

1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка
2. категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка
3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка
4. категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка
5. категория 5 звезди – 0,80 лв. за нощувка

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.