Общинска гора


Публикувано на 02.11.2023

Заповед и документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2309, подотдел 132„щ“.

Заповед

Документация

Заповед за класиране № РД-267/17-11.2023 г. за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2309, подотдел 132 „щ“ - публикувано на 17.11.2023


Публикувано на 14.09.2023

Заповед и Документация за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2308, подотдел 70 "а".

Заповед

Документация

Заповед №РД 227/05.10.2023 г. - класиране


Публикувано на 10.04.2023

Заповед № РД-118/10.05.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2307, подотдел 208 "б". 

Изтегли Заповед  и документация 

Заповед за класиране, във връзка с провелия се на 01.06.2023 г. открит конкурс


Публикувано на 10.03.2023

Заповед за класиране №РД-91-1/11.04.2023г. - публикувана на 11.04.2023 г.

Заповед за класиране №РД-91/07.04.2023г. - публикувана на 07.04.2023 г.

Заповед за класиране №РД-86/31.03.2023г. - публикувана на 01.04.2023 г.

Заповед и документация за участие Открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добива на дървесина до временен склад, товарене и разтоварване на дървесина в Обект № 2304, подотдел 133 "к1".

Заповед

Документация


Договор за добив на дървесина до временен склад № 42/02.03.2023 г. за Обект № 2303 с подотдел 134 "о".

Заповед № РД-50/27.02.2023г.за класиране.

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 25/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2303, подотдел 134 "о".

Изтегли Заповед  и документация 


Договор за добив на дървесина до временен склад № 41/02.03.2023 г. за обект № 2302 с подотдели 131 "з" и 131 "к"

Заповед № РД-49/27.02.2023г.за класиране.

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 27/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №2302, подотдел 131"з" и 131"к"

Изтегли Заповед  и документация 


Договор за добив на дървесина до временен склад № 43/02.03.2023 г. за Обект № 2301 с подотдел 130 "ж".

Заповед № РД-48/27.02.2023г.за класиране

Публикувано на 03.02.2023

Заповед № РД 26/03.02.2023 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №2301, подотдел 130 "ж".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 22.11.2022

Заповед и Документация за открит конкурс за възлагане дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2207, подотдели 134 "к" и "130 "б".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 13.09.2022

Заповед и документация за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 10.08.2022

ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2209, подотдел 130 "г".
и
Документация за участие в ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2209, подотдел 130 "г

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 10.08.2022

Заповед за открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2208, подотдел 70 "а".
и
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2208, подотдел 70"а".

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 09.08.2022

Заповед № РД-182/09.08.2022 г. за  провеждане на открит конкурс с предмет: възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2207, подотдели 134 „к“ и 130 "б"
и
Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2207, подотдели 134 „к“ и 130 "б"

Изтегли Заповед  и документация 


Публикувано на 09.08.2022

Заповед № РД-181/09.08.2022г. за открит конкурс за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване  на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж",  и документация за участие в открит конкурс за възлагане дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2206, подотдел 130 "ж"

Изтегли Заповед  и документация


Публикувано на 22.07.2022

ЗАПОВЕД № РД - 165/22.07.2022 г. за ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2205, подотдел 135 „н“.
и
ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 2205, подотдел 135 „н“

Изтегли Заповед  и документация

 


Годишен план за ползване на горски територии, собственост на община Мирково за 2022 г. - Изтегли


Публикувано на 11.07.2022

Заповед № Рд - 154/11.07.2022 г. за класиране

Във връзка с провелия се открит конкурс на 07.07.2022 г. с предмет „Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 год., на територията на Община Мирково“ -  Обект 2201М, в отдели/подотдели: 130 „б“, 131 „з“, 133 „к1“, 134 „о“, 130 „ж“, 134 „к“, 131 „к“ и 69 „д“ 

 

Публикувано на 22.06.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

До всички заинтересовани лица:
В документацията за открит конкурс "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 г., на територията на община Мирково" Обект 2201М в отдели/подотдели:130 "б", 131 "з", 133 "к1",1134 "о", 130 "ж", 134 "к", 131 "к", и 69 "д", в раздел VІІІ, т.1. "б", има техническа грешка на IBAN да се чете:
IBAN:BG11UNCR75273359158836.

Заповед № РД-135/22.06.2022 и  Условия за провеждане на открит конкурс: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2022 на територията на община Мирково, Обект 2001М, в отдели/подотдели 130 "б", 131 "з", 133 "к1", 134 "о", 130 "ж", 134 "к", 131 "к" и 69 "д"

Заповед

Условия


До всички заинтересовани лица,

 ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.89, ал.3 от Наредба № 18 от 2015 г. за инвентаризация в горските територии Ви уведомяваме, че на интернет страницата на Община Мирково - https://mirkovo.bg/ е публикувана обяснителна записка на изготвяния горскостопански план на общината. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с материалите в стаята на ОЗ „Гора“ в сградата на Община Мирково всеки работен ден 08:00 до 12:00 часа.

Горскостопански план на община Мирково


Публикувано на 04.05.2019

Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2001, подотдел 131 "и".

Заповед №126/04.05.2020г.

Документация

Заповед класиране - публикувана на 20.05.2020


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

Заповед № 343/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м".

Заповед № 329/02.12.2019г

Документация

Заповед № 344/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 19.11.2019

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед №333/05.12.2019 г. класиране


Публикувано на 12.11.2019

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о".

Заповед № 309/12.11.2019г

Документация

Заповед №326 - класиране


Публикувано на 14.10.2019

Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на Община Мирково.

Заповед № 279

Документация

Заповед №297/30.10.2019 - класиране 


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на  територията на община Мирково обект № 1916 - 1, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 230/12.09.2019г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на Община Мирково обект № 1915, включващ подотдел 135 "в".

Заповед № 230/12.09.2019 г. 

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 229/12.09.2019г. и документация за открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1915, подотдел 135 "в".

Заповед №229/12.09.2019 г.

Документация

Заповед класиране


 Публикувано на 05.09.2019

Заповед №228 от 05.09.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1914, подотдел 84 "з"

Заповед №228 от 05.09.2019 г.

Документация 

Заповед №245 от 19.09.2019 г. - класиране

 


 Публикувано на 09.08.2019

Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и"

Заповед №198 от 09.08.2019 г.

Документация 

Заповед № 219/27.08.2019г. класиране - публикувана на 27.08.2019


Публикувано на 12.07.2019

Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907.

Заповед №184 от 12.07.2019 г.

Документация 

Заповед 190/30.07.2019 - класиране публикувана на 31.07.2019


Публикувано на 12.03.2019

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а".

Заповед № 66/12.03.2019г.

Документация

Заповед № 80 - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад.

Заповед

Документация

Заповед №67 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k".

Заповед

Документация

Заповед №68 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 20.02.2019

Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б".

Заповед №44 от 20.02.2019 г.

Документация 

Заповед №61 от 07.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 12.02.2019

Заповед №34 от 11.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1903, Подотдел: 85 "о-1" и 102 "y".

Заповед №34 от 11.02.2019 г.

Документация

Заповед № 55/26.02.2019 - класиране


Публикувано на 28.01.2019

Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н".

Заповед №23 от 28.01.2019 г.

Документация

Заповед № 37/12.02.2019 - класиране


Публикувано 04.01.2019
Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община Мирково
 
 
Заповед №22/28.01.2019 - класиране - публикувана 28.01.2019

публикувано 23.10.2018
 
Заповед № 268/ 22.10.2018г. и Документация за участие в  открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен скалад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект № 1823 подотдел: 134 "г-1"
 

публикувано 15.10.2018

Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133 "ч-4".

Заповед

Документация

Заповед № 278/02.11.2018 - класиране


Публикувано 25.09.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1820, Подотдели: 76 "в", 74 "в1" и 74 "б1"

Заповед 227

Документация


публикувано на 18.09.2018

Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.".

Заповед №224

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад

Заповед №219 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №218 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 05.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №215 от 05.09.2018 г.

Документация


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1811

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1810.

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1809

Заповед и документация

Документи


публикувано 15.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1808, подотдел 131 "в1".

Заповед и документация

Документи


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково, обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "Гора" за 2018 г.  - публикуван 20.02.2018


публикувано 12.12.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1706, подотдел 126 "л" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 29.11.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1704, подотдел 159 "в", 159 "е" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 17.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1705 подотдели: 66 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 10.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1704 подотдели: 159 „в“, 159 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 09.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1703 подотдели: 121 „п1“, 137 „б“, 137 „д“, 141 „и“, 141 „к“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1702 подотдели: 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита  дървесина от временен горски склад от  обект № 1702-1,  отдели/ подотдели 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“,  на територията на община Мирково.

Заповед

Документация

Приложения

Проект на договор


публикувано 11.09.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1701, подотдел 67 „е“.

Заповед

Документация 

 


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "ГОРА" 2017 - Прочети


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1608, подотдели 85 „е“, 86 „а“  на територията на Община Мирково

Заповед

Доцументи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад обект № 1606-1 на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад от  обект № 1605-1,  отдели/подотдели 629 „в“,  на територията на община Мирково

Заповед

Документи

Приложения

Проект на договор 


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1605, подотдел: 129 „в“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

Заповед 124

Документи


17.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1603 подотдели: 134 „а-1“, 67 „д“, 67  „г“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


09.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1602 подотдел: 63 «г» на територията на Община Мирково;

Заповед

Документи


02.03.2016 г.

Заповед №45 - открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - Прочети

Документация за участие - Изтегли


Годишен план за ползване на дървесина - Прочети


ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект No1503, подотдел 208 „б“. 

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1504 подотдел: 264 «к» на територията на Община Мирково 


Открит конкурс с предмет "Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1503, подотдел 208 „б“"


 

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

 

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.