Справка за върнати и оспорени решения на общински съвет Мирково за мандат 2015-2019 г.

Справка за върнати и оспорени решения на общински съвет Мирково за мандат 2015 - 2019 г.

ПРОТОКОЛ №

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ

ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ

ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКА

1.

Протокол № 6 от 31.03.2016г.

 Решение №85

не

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост представляващ: ПИ № 67636.316.349 по КККР на с. Смолско, Община Мирково, сплощ 3,319 дка, IV- та категория – ливада, с АЧОС 1540/22.03.2016г.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-13/13.04.2016г. на областния управител на Софийска област.

2.

Протокол № 7 от 25.04.2016г.

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год.

Решението е оспорено с Жалба с Вх. № ОбС-01-30/13.05.2016г.от Кмета на Община Мирково чрез общински съвет Мирково до Административен съд София област.

3,

Протокол № 7 от 25.04.2016г

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год

Решението е оспорено с Частна жалба от адв. Мирослав Стамов против определение № 1248 постановено от Административен съд София област, I състав, по Адм. дело  № 461/2016г.

4.

Протокол № 7 от 25.04.2016г

не

Решение №88

Отчет за дейността на Народно читалище „Христо Ботев - 1884“ с. Мирково за 2015 год

Решението е отменено с Решение №185 от 06.03.2017г. от Административен съд София област – първи състав.

5.

Протокол № 16 от 22.02.2017г.

не

Решение №203

Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2017/2018 година.

Решението е оспорено от Административен съд София област – четвърти състав, Разпореждане №346 от 17.03.2017г.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.04.2017 г./

6.

ротокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Решението е оспорено с Частна жалба от Надя Димитрова Савова против Решение № 169 от 28.11.2016 г. по Протокол № 13/28.11.2016 г. на ОбС Мирково, с Адм. дело  № 307/2017 г.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.04.2017 г./

7.

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Определение №359 от 02.05.2017г.: Прекратява производството по Административно дело № 307 от 2017г. по описа на Административен съд София-област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 29.05.2017 г./

8,

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

Частна жалба от Надя Димитрова Савова срещу Определение № 359 от 02.05.2017г. по Адм. д. № 307/17г. по описа на Адм. съд София област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 29.05.2017 г./

9.

Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не

Решение №169

 

Промяна промила на такса битови отпадъци за жилищни имоти на физически и юридически лица.

 

 Отменено Решение № 169 по Протокол № 13/28.11.2016 г. с Решение № 833 от 25.10.2017 г. постановено по Адм. дело № 307 по описа за 2017 г. на Административен съд София област – втори състав. 

/публикувано на сайта на Община Мирково на 07.11.2017 г./ 

10.   Протокол № 26 от 28.12.2017г.  не

Решения №287,288 и 289

Одобрена и приета План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018 г. и променен промила на такса битови отпадъци за 2017 г. за недвижими жилищни имоти на физическите и юридическите лица на територията на село Мирково.

Решенията са оспорени с Частна жалба от Надя Димитрова Савова против Решения №287, 288 и 289 от 28.12.2017 г. по Протокол № 26/28.12.2017 г. на ОбС Мирково, с Адм. дело  № 144/2018 г.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 06.03.2018 г./

11. Протокол № 36 от 25.10.2018г. Решение №429

не

Постъпило заявление за допускане на ПУП-ИПРЗ за поземлен имот с идентификатор 67636.70.87 /УПИ VII-564, кв. 2/ в землището на с. Смолско, Община Мирково.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-32/12.11.2018г. на областния управител на Софийска област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 14.11.2018 г./

12 Протокол № 26 от 28.12.2017г. не

Решения №287,288 и 289

Одобрена и приета План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2018 г. и променен промила на такса битови отпадъци за 2017 г. за недвижими жилищни имоти на физическите и юридическите лица на територията на село Мирково.

РЕШЕНИЕ № 2357/19.02.2019        на ВАС:

ОБЕЗСИЛВА Решение №784 от 12.07.2018г. на Административен съд София-област по адм.д.№ 144 по описа за 2018г., в частта му, с която са отхвърлени жалбите на Н. Савова от [населено място] и „Екомаат“ООД, област София ,общ.Мирково, с.Мирково, против решение № 288 по протокол № 26/28.12/2017 г. на Общински съвет Мирково, с което е одобрена и приета изготвената план-сметка за приходите и разходите от ТБО за 2018г. и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №784 от 12.07.2018г. на Административен съд София-област по адм.д.№ 144 по описа за 2018г. в останалата му част.
Решението не подлежи на обжалване.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 26.03.2019 г./

13 Протокол № 42 от 24.04.2019г. Решения №540

не

Закупуване на имот находящ се в с. Буново.

Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с Заповед № ВР-9/14.05.2019 г. на областния управител на Софийска област.

/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.05.2019 г./

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. дело № 584/2018 г.публикувано на 04.01.2019

Препис от влязло в сила решение, постановено по адм. Дело № 688/2018 г. - публикувано на 20.12.2018

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. Дело № 942/2017 г. - публикувано на 19.02.2018

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. Дело № 493/2017г. - публикувано на 25.04.2018

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. Дело № 937/2017г. - публикувано на 25.04.2018

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. дело № 25/2018 г. - публикувано на 27.04.2018

Препис от влязло в сила съдебно решение, постановено по адм. Дело № 170/2017г. - публикувано на 26.07.2018

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.