Програми, планове и др.

Програми и планове Връзка
 • СТРАТЕГИЯ ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ОБЩИНСКАТА  СОБСТВЕНОСТ  В  ОБЩИНА  МИРКОВО МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА 

изтегли
 • Програма за енергийна ефективност на Община Мирково 2020-2027 г.

изтегли
 • Краткосрочна програма за насърчаване на използването на  енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти на лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково за 2020

изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г.

изтегли
 • ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2020 г.

изтегли
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2020 ГОДИНА

изтегли
 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г.

изтегли
 • ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 г.

изтегли
 • ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2020 ГОДИНА - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. -  - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2019 г.  - проект

 • публикувано на 29.01.2019
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019 година

 • Публикувано на 03.01.2019
изтегли
 • Междинна оценка за изпълнението на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. 

 • публикувано на 05.09.2018
изтегли
 • Допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост-проект                                                                          

 • публикувано на 24.04.2018

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2019

изтегли
 • Общински план за младежта 2018

изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето 2018

изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 

изтегли
 • ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2016 г.  - 2017 г.

изтегли
 • Общински план за младежта 2017 година

изтегли
 • План за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Мирково 2015-2020

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги 2018

изтегли
 • Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020

изтегли
 •  Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Мирково 2017-2021г.

изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост на Община Мирково за 2017г.

изтегли
 • Програма за управление на отпадъците на Община Мирково 

изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Мирково 

изтегли
 •  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 ГОДИНА 

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лицата, имащи право на месечно социално подпомагане в община Мирково през 2016г.

изтегли
 • СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО 2015 – 2019 ГОДИНА

изтегли
 • ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО
  ЗА МАНДАТ 2015 – 2019 Г.

изтегли
 • ГОДИШНА ПРОГРАМА
  ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА МИРКОВО
изтегли
 • Последваща оценка за изпълнението на общинския план за развитие на община Мирково 2007-2013г. и Приложение

изтегли

прил. 

 • Проект на актуализиран списък на завладени безстопанствени имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2014 г. (15.09.2014)
изтегли
 • Проект на Предварителна оценка на общински план за развитие на община Мирково 2014-2020 (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Общински план за развитие на община Мирково за периода 2014-2020 (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация на община Мирково (08.08.2014)
изтегли
 • Проект на Интегриран план за обновяването на населените места на община Мирково за периода 2014-2020 (08.08.2014)

изтегли
 • Проект на актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2014 г. (17.07.2014)

изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти, общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Мирково за 2014 г. (05.06.2014)

изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за 2015 г. (10.06.2014)

изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето 2014 г. (29.04.2014)

изтегли
 • Проект на Общински план за младежта 2014 г. (12.03.2014)

изтегли
 • Програма за извършване на общественополезни дейности по обекти от лица, имащи право на месечно социално подпомагане в Община Мирково през 2014 г. (11.02.2014)

изтегли
 • Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 2013-2020 

изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2014  г. (07.01.2014)
изтегли
 • Проект на общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник 2013-2022 г. (12.08.2013)
изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково за 2013 г. (05.06.2013)
изтегли
 • Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2013 г. (26.02.2013)
изтегли
 • Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Мирково (14.05.2012)
изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мера и други имоти, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Мирково за 2012 г. (14.05.2012)
изтегли
 • Стратегия за управление на  общинска собственост  в  Община Мирково 2012–2015 г.
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2012  г.
изтегли
 • Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост  на Община Мирково за  2012  г. (22.03.2012)
изтегли
 • Проект на актуализиран списък на имоти общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 13.06.2011)
изтегли
 • Актуализиран списък на имоти общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 28.05.2011) 
изтегли
 • Актуализиран списък на имоти общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост (публикувано на 29.04.2011) 
изтегли
 • Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2011  г. 
изтегли
 • Стратегически план за развитие на  туризма в община Мирково
изтегли
 • Програма за енергийна ефективност за 2010 година на Община Мирково
изтегли
 • План за енергийна ефективност на Община Мирково 2010 - 2015
изтегли
 • Общинска програма за закрила на детето В Община Мирково за 2010 г.
изтегли
 • План за развитие 2007 - 2013
изтегли
 • Стратегия за управление на общинска собственост
изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.