Наредби

Наредба  *Връзка* 
 • Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинска детска градина на територията на Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мирково 
 изтегли
 • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ТРИГОДИШНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА МИРКОВО

 изтегли
 • Наредба за отдаване под наем или аренда на земеделски земи отобщинския поземлен фонд

 изтегли
 • Наредба за реда за охрана и опазване на селскостопанското имущество в Община Мирково

 изтегли
 • Наредба за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в Община Мирково

  изтегли 
 • Наредба  за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг

  изтегли 
 • Наредба за опазване на обществения ред в Община Мирково

  изтегли 
 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Мирково 

  изтегли 
 • Наредба за условията и реда за прилагане на публично-частно партньорство на Община Мирково

   изтегли
 • НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

  изтегли 
 • НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ЕДНОКРАТНИ ПАРИЧНИ ПОМОЩИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ РАЖДАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНА МИРКОВО

  изтегли 
 • Проект за актуализиран списък на имоти, общинска собственост, които да бъдат включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост -2016 година

 изтегли
 • Наредба за определяне видът, отличителните знаци, условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло от служителите от общинско звено“Гора“ (21.10.2013)
 изтегли
 • Наредба за управление на горските територии на Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
 изтегли
 • Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в Община Мирково (16.03.2012) (Приложение №5 -  изтегли)
 изтегли
 • Наредба за упражняване правата на общината върху общинската част от капитала на търговски дружества (27.01.2014)
изтегли
 • Наредба за символикатa
 изтегли
 • Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти
 изтегли
 • Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на община Мирково
 изтегли
 • Наредба за определяне размера на местните данъци през 2014 г. (27.01.2014)
 изтегли
 • Наредба за управление на общинските пътища в Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за търговската дейност на територията на Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи на територията на Община Мирково
 изтегли
 • Наредба за регистрацията, стопанисването и контрол на кучетата в Община Мирково
 изтегли

 

НАРЕДБА ЗА ПОДПОМАГАНЕ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ИЛИ МАТЕРИАЛНИ ПОМОЩИ НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ГРАЖДАНИ, ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, КАКТО И НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.